URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3


ZMIANY:
2014-08-05 09:00:32: utworzono dokument

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm )

oraz na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 )

O G Ł A S Z A

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie położonych w obrębie geodezyjnym Laskowice wymienionych w

wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Zarządzenie Wójta Gminy nr 28/11 z dnia 28.02.2011 r. oraz nr 217/12 z dnia 22.10.2012 r. wywieszonych na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie, w poszczególnych sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w lokalnej prasie. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 04 lipca 2014 roku.

 

Data wpłaty wadium:
2014-09-05 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłSułkowski Jarosław 2014-08-05 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2014-08-05 09:00:32
Modyfikował(a) Admin Administrator 2014-08-05 09:00:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zarzadzenie nr II przetarg Laskowice.doc 25.00 KbPlik doc
2. Zalacznik nr II cz. II Laskowice WERSJA ,,2,,.doc 33.50 KbPlik doc
3. Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia II przetarg Laskowice.doc 29.50 KbPlik doc
4. Zalacznik nr 2 II przetarg Laskowice.doc 40.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
Ogłoszenie nr 528323-N-2017 z dnia 2017-06-08 r. 


Gmina Lasowice Wielkie: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE 2018-2019”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
 
Data składania ofert:
2017-06-16 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-06-16 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłWyrwa Grażyna 2017-06-08 13:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2017-06-08 14:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik nr 5 projekt umowy 106.50 KbPlik doc
2. ogloszenie. 34.81 KbPlik doc
3. SIWZ Odpady Lasowice 211.00 KbPlik doc
4. zal. 2 - fomularz ofertowy (1) 57.00 KbPlik doc
5. Zał. nr 3 i 4 oświadczenia 39.50 KbPlik doc
6. Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia odpady 108.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-03-15 10:06:18: Dodano plik Trzebiszyn.rar
2017-03-15 10:05:41: Dodano plik Tuły.rar
Więcej >>>
2017-03-15 10:04:01: Usunięto plik Tuły.rar
2017-03-15 10:03:41: Usunięto plik Trzebiszyn.rar
2017-03-13 21:08:29: Dodano plik Tuły.rar
2017-03-13 20:23:42: Dodano plik ogloszenie.doc

 

 

Ogłoszenie nr 42381 - 2017 z dnia 2017-03-13 r.

Lasowice Wielkie: Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba, Trzebiszyn, Tuły, Chocianowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

Data składania ofert:
2017-03-30 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-03-30 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłPromna Diana 2017-03-13 13:03:00
PublikującyAdmin Administrator 2017-03-13 13:03:00
Modyfikował(a) Admin Administrator 2017-03-15 10:06:18
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ -drogi 595.85 KbPlik pdf
2. załaczniki. 35.54 KbPlik doc
3. umowa budowa drogi. 70.92 KbPlik doc
4. Chocianowice 2.52 MBPlik rar
5. Chudoba 3.06 MBPlik rar
6. ogłoszenie 131.00 KbPlik doc
7. Tuły.rar 3.57 MBPlik rar
8. Trzebiszyn.rar 2.19 MBPlik rar

Rejestr zmian

ZMIANY:
2016-08-25 08:41:35: Dodano plik zapytanie 4.pdf
2016-08-24 11:33:20: Dodano plik zapytanie 3.pdf
Więcej >>>
2016-08-22 10:04:10: Dodano plik zapytanie 2.pdf
2016-08-19 13:36:37: Dodano plik ZAŁĄCZNIK NR 7 zmieniony.docx
2016-08-19 13:35:21: Dodano plik zap.1 zmiana terminu.pdf
2016-08-19 13:34:03: Dodano plik zmiana ogłoszenia.docx
Ogłoszenie nr 301411 - 2016 z dnia 2016-08-17 r.
Lasowice Wielkie: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ – TRANZYT LASOWICE WIELKIE - JASIENIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

 
Data składania ofert:
2016-09-02 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-09-02 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłPromna Diana 2016-08-17 14:52:00
PublikującyAdmin Administrator 2016-08-17 14:52:00
Modyfikował(a) Diana Promna 2016-08-25 08:41:35
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogloszenie.pdf 353.12 KbPlik pdf
2. SPECYFIKACJA.doc 234.00 KbPlik doc
3. dokumentacja.rar 79.39 MBPlik rar
4. umowa.doc 298.50 KbPlik doc
5. Zmiana ogłoszenia 14.78 KbPlik doc
6. Zapytanie 1 - zmiana terminu składania ofert 714.28 KbPlik pdf
7. zmiana załącznik Nr 7 14.94 KbPlik doc
8. Zapytanie 2 273.03 KbPlik pdf
9. Zapytanie 3 278.07 KbPlik pdf
10. Zapytanie 4 349.32 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lasowice Wielkie , Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, woj. opolskie, tel. 077 4175470, faks 077 4175491.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lasowicewielkie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
Data składania ofert:
2016-06-10 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-06-10 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłPromna Diana 2016-05-25 11:58:00
PublikującyDiana Promna 2016-05-25 11:58:52
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie 25.17 KbPlik doc
2. SIWZ -droga Wędrynia. 83.06 KbPlik doc
3. umowa. 70.98 KbPlik doc
4. kosztorys ofertowy całość 27.69 KbPlik rar
5. opisy 823.79 KbPlik rar
6. przedmiar całość 32.62 KbPlik rar
7. Rysunki 1.65 MBPlik rar

Rejestr zmian

ZMIANY:
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik Zal_Nr 8 LISTA.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik zal_Nr7wykaznarzedzi.pdf
Więcej >>>
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik zal_ nr 9 wzor zobow.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik zal 6_wykaz_wykonanych_uslug.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik Zal5_ oswiadczenieart24.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik zal5_1_osw art 24.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik Zal4_oswiadczenieart 22.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik zal3fomularz_ofertowy.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik SIWZ Lasowice odpady.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik opis przedmiotu zamowienia odpady.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik olłoszenie.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik ogloszenie.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik zalNr_2projekt_umowy.pdf

Numer ogłoszenia: 88168 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Data składania ofert:
2016-04-26 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-04-26 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłPromna Diana 2016-04-14 11:08:00
PublikującyAdmin Administrator 2016-04-14 11:08:00
Modyfikował(a) Admin Administrator 2016-04-14 11:17:18
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zalNr_2projekt_umowy 370.92 KbPlik pdf
2. ogloszenie 317.95 KbPlik pdf
3. olłoszenie 317.95 KbPlik pdf
4. opis przedmiotu zamowienia odpady 349.72 KbPlik pdf
5. SIWZ Lasowice odpady 459.06 KbPlik pdf
6. zal3fomularz_ofertowy 220.25 KbPlik pdf
7. Zal4_oswiadczenieart 22 133.03 KbPlik pdf
8. zal5_1_osw art 24 180.93 KbPlik pdf
9. Zal5_ oswiadczenieart24 132.46 KbPlik pdf
10. zal 6_wykaz_wykonanych_uslug 176.50 KbPlik pdf
11. zal_ nr 9 wzor zobow 242.63 KbPlik pdf
12. zal_Nr7wykaznarzedzi 193.52 KbPlik pdf
13. Zal_Nr 8 LISTA 274.80 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2016-02-29 11:35:33: Dodano plik ZMIANA_TRESCI_SIWZ.doc
2016-02-26 13:08:03: Dodano plik PROJEKT_UMOWY_MODYFIKACJA.doc
Więcej >>>
2016-02-26 13:07:03: Dodano plik ZALACZNIK_NR_6_KOREKTA.doc
2016-02-26 13:06:19: Dodano plik ZALACZNIK_NR_2_KOREKTA.doc
2016-02-26 13:05:14: Dodano plik ZAPYTANIE_6_66.doc
2016-02-26 13:04:16: Dodano plik OGLOSZENIE_o_ZMIANIE_OGLOSZENIA.doc
2016-02-18 15:03:36: Dodano plik ZMIANA_TERMINU_SKLADANIA_OFERT.pdf
2016-02-16 09:17:50: Dodano plik Zapytanie_4_5.pdf
2016-02-15 12:50:27: Dodano plik ZAPYTANIE_3.pdf
2016-02-15 00:00:00: Zapytanie Nr 3.pdf  
2016-02-12 11:10:17: Dodano plik Zapytanie_1_2.pdf
2016-02-10 15:15:37: Dodano plik PFU Trzebiszyn.pdf
2016-02-10 15:13:32: Dodano plik Projekt umowy.doc
2016-02-10 15:12:52: Dodano plik SIWZ Trzebiszyn.doc
2016-02-10 15:12:17: Dodano plik Ogłoszenie.doc
Lasowice Wielkie: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa oczyszczalni ścieków Trzebiszyn gm. Lasowice Wielkie
 
Numer ogłoszenia: 29886 - 2016; data zamieszczenia: 10.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lasowice Wielkie , Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, woj. opolskie, tel. 077 4175470, faks 077 4175491.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa oczyszczalni ścieków Trzebiszyn gm. Lasowice Wielkie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) - wykonanie projektów budowlanych (5 egz. oraz wersja elektroniczna) 2) - wykonanie projektów wykonawczych w rozbiciu na poszczególne branże (3 egz), 3) - inne niezbędne dokumentacje, operaty, pozwolenia wynikające z przepisów w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu. 4) - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz. oraz wersja elektroniczna), 5) - opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego robót budowlanych (do rozliczeń) 6) - obsługa geodezyjna, 7) - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, 8) - pełnienie nadzoru autorskiego 9) - dostawa i montaż urządzeń i instalacji, 10) - wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez zamawiającego parametrów na wylocie z oczyszczalni ścieków, 11) - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 12) - przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni, 13) - dostarczenie niezbędnego osprzętu i umeblowania, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, 14) - wykonanie instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz instrukcji obsługi obiektów i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji oczyszczalni, 15) - Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. 16) - wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, 17) - wykonanie oznakowania obiektów i instalacji 18) - inne, wynikające z warunków, zezwoleń, decyzji, wydanych w związku z realizacją inwestycji.
Data składania ofert:
2016-02-25 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-02-24 00:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłLizon Małgorzata 2016-02-10 15:01:00
PublikującyMałgorzata Lizon 2016-02-10 15:01:00
Modyfikował(a) Małgorzata Lizon 2016-02-29 11:35:33
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE 72.00 KbPlik doc
2. SIWZ 276.00 KbPlik doc
3. PROJEKT UMOWY 143.50 KbPlik doc
4. Program funkcjonalno-użytkowy 16.16 MBPlik pdf
5. Zapytanie 1 i 2 578.90 KbPlik pdf
6. Zapytanie 3 325.77 KbPlik pdf
7. Zapytanie 4 i 5 388.53 KbPlik pdf
8. Zmiana terminu składania ofert 304.96 KbPlik pdf
9. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 21.50 KbPlik doc
10. Zapytanie 6-66 91.50 KbPlik doc
11. Załącznik nr 2 - KOREKTA 60.00 KbPlik doc
12. Załącznik nr 6 - KOREKTA 39.00 KbPlik doc
13. Projekt umowy MODYFIKACJA 143.50 KbPlik doc
14. ZMIANA TREŚCI W SIWZ 20.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2015-05-08 12:29:36: utworzono dokument
2008-01-30 13:54:46: Dodano plik ggl_6(41)_07.jpg

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lasowice Wielkie , Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, woj. opolskie, tel. 077 4175470, faks 077 4175491.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Data składania ofert:
2015-05-25 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłSułkowski Jarosław 2015-05-08 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2015-05-08 12:29:36
Modyfikował(a) Admin Administrator 2015-05-08 12:29:36
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Kosztorys ofertowy - pełen zakres robót.pdf 56.85 KbPlik pdf
2. Ogłoszenie droga Chocianowice.docx 19.93 KbPlik doc
3. Przedmiar robót - pełen zakres robot.pdf 89.25 KbPlik pdf
4. PT droga dojazdowa do gruntów rolnych.rar 4.97 MBPlik rar
5. PT ZJAZDY.rar 903.63 KbPlik rar
6. SIWZ -droga Chocianowice.docx 83.57 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2015-05-06 13:58:17: Dodano plik zalacznik_nr9.exe
2015-05-06 13:53:08: utworzono dokument


Lasowice Wielkie: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE
Numer ogłoszenia: 104934 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lasowice Wielkie , Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, woj. opolskie, tel. 077 4175470, faks 077 4175491.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lasowicewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Data składania ofert:
2015-05-15 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłSułkowski Jarosław 2015-05-06 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2015-05-06 13:53:08
Modyfikował(a) Admin Administrator 2015-05-06 13:58:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zalacznik_nr9.exe 6.16 MBPlik txt
2. SIWZ Lasowice odpady.doc 204.00 KbPlik doc
3. Zal. 4 oswiadczenie art. 22.doc 25.00 KbPlik doc
4. Zal. 5 oswiadczenie art. 24.doc 25.50 KbPlik doc
5. Zal. Nr 8 LISTA.doc 35.00 KbPlik doc
6. ogloszenie.pdf 145.62 KbPlik pdf
7. opis przedmiotu zamowienia odpady.doc 107.50 KbPlik doc
8. zal 6 wykaz wykonanych uslug.doc 36.50 KbPlik doc
9. zal. 3 - fomularz ofertowy.doc 47.00 KbPlik doc
10. zal. Nr 2 projekt umowy.doc 78.50 KbPlik doc
11. zal. Nr 7 wykaz narzedzi.doc 41.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2015-03-26 09:51:28: Dodano plik ZAPYTANIE 4.pdf
2015-03-25 14:08:24: Dodano plik SIWZ kanalizacja Laskowice.docx
Więcej >>>
2015-03-23 13:34:47: Dodano plik ZAPYTANIE 3.pdf
2015-03-23 11:18:16: Dodano plik ZAPYTANIE_1_2_ZMIANA_TERMINU.pdf
2015-03-16 12:23:27: Dodano plik przedmiar.doc
2015-03-16 12:22:46: Usunięto plik przedmiar.pdf
2015-03-16 12:04:26: utworzono dokument

Lasowice Wielkie: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Laskowice gm. Lasowice Wielkie
Numer ogłoszenia: 36289 - 2015; data zamieszczenia: 16.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lasowice Wielkie , Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, woj. opolskie, tel. 077 4175470, faks 077 4175491.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Laskowice gm. Lasowice Wielkie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Data składania ofert:
2015-03-31 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-03-30 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłSułkowski Jarosław 2015-03-16 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2015-03-16 12:04:26
Modyfikował(a) Małgorzata Lizon 2015-03-26 09:51:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie nr 1, Zapytanie nr 2, zmiana terminu składania ofert 1.70 MBPlik pdf
2. Zapytanie nr 3 856.09 KbPlik pdf
3. Zapytanie nr 4 1.62 MBPlik pdf
4. przedmiar.doc 127.50 KbPlik doc
5. SIWZ kanalizacja Laskowice.pdf 321.70 KbPlik pdf
6. Zalacznik nr 4 do umowy.pdf 90.21 KbPlik pdf
7. przedmiar cz. elekteryczna pomocniczy.pdf 3.77 MBPlik pdf
8. 2 Projekt budowlany przylacza Lasowice.pdf 7.97 MBPlik pdf
9. ogloszenie.pdf 148.38 KbPlik pdf
10. 6 Opinia Geotechniczna Laskowice.pdf 4.49 MBPlik pdf
11. Projekt umowy Laskowice.doc 338.50 KbPlik doc
12. 1 Projekt Budowlany siec Laskowice.pdf 9.25 MBPlik pdf
13. 3 Projekt wykonawczy kanalizacja Laskowice.pdf 7.54 MBPlik pdf
14. 5 STWiOR kanalizacja Laskowice.pdf 1.04 MBPlik pdf
15. 4 Projekt Wykonawczy elektryczny Laskowice.pdf 3.17 MBPlik pdf
16. SIWZ kanalizacja Laskowice.docx 84.80 KbPlik doc

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3

URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIELasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie tel. (77) 417 54 70 email: ug@lasowicewielkie.pl
Wygenerowano: 26 lipca 2017r. 20:29:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.