URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM (o wartości nie przekraczającej kwoty 206 000 Euro) na: „wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej wsi Chudoba i Wędrynia” 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Lasowice Wielkie z siedzibą w 46-282 Lasowice Wielkie 99A Tel. 077/417-54-70, fax. 077/417-54-91,

ZMIANY:
2009-08-14 13:55:00:   Lasowice Wielkie, dnia 14.08.2009r. ZP/34/7/2009r.                                                           Wykonawcy ubiegający się o zamówienie                                                                                         publiczne pn.:   opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej wsi Chudoba i Wędrynia” Działając w oparciu o Art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych- ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655t.j z póżn. zm.)   Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje o wniesieniu w dniu 14.08.2009r. zapytania   do  SIWZ następującej treści:
2009-08-13 11:52:09:   Lasowice Wielkie, dnia 13.08.2009r. ZP/34/7/2009r.                                                           Wykonawcy ubiegający się o zamówienie                                                                                            publiczne pn.:   opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej wsi Chudoba i Wędrynia” Działając w oparciu o Art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych- ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655t.j z póżn. zm.)   Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje o wniesieniu w dniu 13.08.2009r. zapytania   do  SIWZ następującej treści: 1.       Prosimy o podanie długości sieci kanalizacyjnej przewidzianej do zaprojektowania, ilości przepompowni ścieków oraz sprecyzowanie czy w ramach opracowania należy wykonać badania geologiczne. Odp. Przedstawiane poniżej dane są szacunkowe oparte na koncepcji. 1.a)    przewidywana łączna długość kanalizacji grawitacyjnej i rurociągów tłocznych (bez przyłączy ciśnieniowych i przykanalików): - Chudoba – 10 650 mb -Wędrynia -   4 550 mb 1.b)  przewidywana liczba przepompowni  tranzytowych: - Chudoba – szt 1, - Wędrynia – szt 1. 1c)   Gmina nie posiada dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zatem  projekt budowlany powinien zawierać w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z Art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118  z póżn. zmianami).
Więcej >>>
2009-08-11 13:52:49: Dodano plik projekt umowy.doc
2009-08-11 13:52:18: Dodano plik SIWZ - projektowanie.doc
2009-08-11 13:49:24: utworzono dokument

 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia :      Przetarg nieograniczony;
3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
   warunków zamówienia:      http://www.bip.lasowicewielkie.pl  
    4. Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego „ Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej miejscowości Chudoba i Wędrynia”
4.1 Charakterystyka miejscowości: (dane szacunkowe)
4.1.1 Liczba ludności :    Chudoba – 771,    Wędrynia 464  
4.1.2. Liczba nieruchomości zabudowanych do podłączenia – Chudoba – 196, Wędrynia 82.
4.2. Odprowadzenie ścieków.
Ścieki z terenu objętego projektem odprowadzone zostaną do oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie gmina Lasowice Wielkie, po włączeniu projektowanej kanalizacji w miejscowości Lasowice Wielkie.
4.3 Zamawiający wg odrębnego zamówienia publicznego pozyska mapy do celów projektowych dla przedmiotu zamówienia, wykonane w 4 egz. wersji papierowej oraz wersję elektroniczną.
4..3.1 Termin pozyskania map do celów projektowych -    04 września 2009r. 
Przedmiot zamówienia wg kodu CPV : 74.23.2000-4 – usługi inżynierii projektowej  
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
6. Termin wykonania zamówienia  - 31 maj 2010r.  

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
7.1O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:
a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b)     Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
c)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d)     Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.
e)      Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia zamawiający uzna wykonanie w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej 2 – ch realizacji prac projektowych odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wykonania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnych ciśnieniowych, których koszt za opracowanie nie był niższy niż                                     
50 000 zł. Brutto.
f)       Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna wykazanie się posiadaniem uprawnień do projektowania wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Wymaga się wykazania min. 2-ch takich osób posiadających przygotowanie zawodowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan i instalacyjnej w zakresie sieci instalacji elektrycznych.
7.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. I. pkt a–c i e–f niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku konsorcjum żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
 
8. Wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
9.    Kryteria oceny ofert:    cena – 100%
10. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Lasowice Wielkie 99A, pok. nr 1 – sekretariat (I piętro) - do 21.08.2009r. godz. 10.00
11. Termin związania ofertą :   30 dni
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP dnia 11.08.2009r.
 
 
                              Lasowice Wielkie, dnia  11.08.2009r.                                             
   
Data składania ofert:
2009-08-21 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłSułkowski Jarosław 2009-08-11 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2009-08-11 13:49:24
Modyfikował(a) Admin Administrator 2009-08-14 13:55:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 133.00 KbPlik doc
2. projekt umowy 40.00 KbPlik doc

URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIELasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie tel. (77) 417 54 70 email: ug@lasowicewielkie.pl
Wygenerowano: 26 lipca 2017r. 20:33:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.