logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2017
 
 
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR
na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich
 
 
 
 1. Nazwa stanowiska – Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lasowicach Wielkich
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat
 
 1. Wymagania niezbędne:
 
 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP i ukończenie 18 roku życia;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 5. Posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego i co najmniej 3- letniego stażu pracy w księgowości;
 6. Posiadanie wykształcenia średniego, policealnego lub pomaturalnego ekonomicznego i posiadanie co najmniej 6 – letniego stażu pracy w księgowości;
 7. Znajomość ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych, rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, samorządzie gminnym, kodeks pracy;
 8. Biegła znajomość obsługi programów komputerowychw tym: Płatnik, Vulcan, programu płacowokadrowego, pakietu Microsoft Office, Excel.
 
 
 1. Wymagania dodatkowe
 
 1. Predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole i organizacja pracy własnej, terminowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, obowiązkowośc, bezstronność, wysoka kultura osobista, nieposzlakowana opinia, dyspozycyjnośc;
 2. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów;
 
 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 
 1. Prowadzenie rachunkowości GOPS;
 2. Prowadzenie gospodarki finansowo – księgowej GOPS;
 3. Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystyki publicznej;
 4. Opracowanie projektu budżetu, planów finansowych oraz bieżąca analiza realizacji budżetu;
 5. Naliczanie składek ZUS dla poszczególnych pracowników oraz zasiłkobiorców pomocy społecznej;
 6. Sporządzanie deklaracji, rozliczeń z ZUS, US wynikających z przepisów prawa;
 7. Obsługa bankowości elektronicznej;
 8. Ewidencja podatków
 9. Dekretowanie dokumentacji;
 10. Archiwizowanie dokumentów płacowych i ubezpieczeniowych;
 11. Rozliczanie delegacji służbowych;
 12. Zapewnienie prawidłowości, rzetelności i terminowości sprawozdań finansowych składanych na zewnątrz przez jednostkę oraz ich analiza;
 13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika GOPS.
 
 1. Wymagane dokumenty
 
 1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny;
 3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
 4. Kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o stażu pracy;
 5. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póżn. zm.);
 6. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, złożone pod odpowiedzialnością karną;
 7. Kopia dokumentu potwierdzająca obywatelstwo polskie lub obywateklstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa, którego obywatele na podstwie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP i ukończenie 18 roku życia.
 
 
 1. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
 
 • termin: do dnia 08.08.2017 r. do godz. 14.00
 • miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 46-281 Lasowice Wielkie 99A, parter, pokój 07 lub 05;
 • sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Nabór na stanowisko Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich”, osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do GOPS) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 46-282 Lasowice Wielkie 99A.
 
 1. Dodatkowe informacje:
 
 • kontakt w sprawie naboru pod nr tel. 77/4175487;
 • aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich po wskazanym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane;
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
 
 


 

Metryka

Liczba odwiedzin 86
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2017-07-06 14:52:21
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2017-07-06 14:52:21