logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LASOWICACH WIELKICH
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACOWNICZE
OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
 
 
Forma zatrudnienia: umowa o prace na ½ etatu
 
WYMAGANIA :
 
 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP i ukończony 18 rok życia;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Wykształcenie średnie – doświadczenie w pracy z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  w/w stanowisku;
 
WYMAGANIA DODATKOWE:
 
1.  Wiedza i doświadczenie w zakresie wykonywania usług opiekuńczych;
2. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;
3. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
4. Predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wrażliwość, odpowiedzialność, terminowość;
5. Umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną;
6. Prawo jazdy kat. B
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 
 1. Zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych podopiecznych:
- opieka higieniczno – sanitarna
- pielęgnacja zalecona przez lekarza
- pomoc w podtrzymywaniu kondycji psychofizycznej
- usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie
 1. Organizowanie czasu wolnego podopiecznych;
 2. Pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych podopiecznych
 3. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
 
 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;
 4. Kserokopia dowodu osobistego;
 5. Podpisane oświadczenie o niekaralności;
 6. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych;
 7. Podpisane oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 92 z późn. zm.)
 
DODATKOWE INFORMACJE:
 
Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich (46-282 Lasowice Wielkie 99A) do dnia 17.02.2017 r. do godz. 13.00 pokój nr 07 osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko opiekun w ośrodku pomocy społecznej”.
 
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 

Metryka

Liczba odwiedzin 882
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2017-01-31 15:16:24
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2017-01-31 15:16:24