logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2017 r.

Lasowice Wielkie, dnia 28.07.2017 r.
 
KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2017 r.
 
GMINA  LASOWICE  WIELKIE
reprezentowana przez
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie
na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
PODSTAWA PRAWNA

  • art. 27 ust. 3 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.2016.176 j.t.);
  • art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870 j.t.);
  • art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

      (Dz. U. 2016.446 j.t. );
 
RODZAJ ZADANIA
Rozwijanie wśród ludności Gminy Lasowice Wielkie, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu; podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży drogą systematycznej pracy szkoleniowo – wychowawczej.
 
I. FORMA REALIZACJI ZADANIA : WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 
II. TERMIN, WARUNKI REALIZACJI ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30.11.2017 r.
2. Na realizację zadania proponuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 45 000zł.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.
 
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
3. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.
4. Brak rozliczenia poprzednich umów skutkuje nie rozpatrywaniem złożonej oferty w konkursie.
 
IV. GMINA LASOWICE WIELKIE zastrzega sobie prawo do:
1. Negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania.
2. Możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
 
V. WYMOGI OFERTY
1. Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817 j.t.) oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016.1300).
2. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze oferty. Oferty muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
 
VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez starający się o przyznanie dotacji podmiot.
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacja zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie publiczne.
4. Uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
5. Ocena wkładu rzeczowego, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków.
6. Dotychczasowa współpraca podmiotu składającego ofertę na realizację zadania publicznego z Gminą Lasowice Wielkie.
 
VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT I TRYB WYBORU OFERTY
1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym z adnotacją „Konkurs na dotacje 2017 – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - II” w Sekretariacie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie 46-282 Lasowice Wielkie 99A .
2. Termin składania ofert: do 18.08.2017 r.
3. Oferty niespełniające warunków formalnych i złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia
4. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Złożone oferty zostają poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
6. Do opiniowania ofert Wójt Gminy Lasowice Wielkie powołuje Komisję Opiniującą.
7. Dotacje na realizacje zadania publicznego przyznaje Wójt Gminy Lasowice Wielkie po zapoznaniu się z opinią Komisji Opiniującej Oferty złożone w konkursie.
8. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2016.1817 j.t.)
 
VIII. W roku 2016 Gmina Lasowice Wielkie przekazała na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju, dotacje w łącznej wysokości: 90 000 zł.
 
 
WÓJT GMINY
LASOWICE WIELKIE
 
/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 192
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2017-07-31 08:26:40
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2017-07-31 08:26:40