logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 - inspektor w Referacie Finansowym

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 31 grudnia 2018 r

Wójt Gminy Lasowice Wielkie
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Finansowym

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Lasowice Wielkie , 46 – 282 Lasowice Wielkie 99A
Stanowisko pracy: inspektor w Referacie Finansowym

Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
- wykształcenie: wyższe;
- staż pracy – min. 3 lata;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- nieposzlakowana opinia;

Wymagania dodatkowe:
- preferowane wykształcenie: ekonomia, finanse i rachunkowość, administracja;
-znajomość przepisów : ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ordynacja podatkowa, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego;
- obsługa komputera;
- umiejętność sprawnej organizacji pracy, obowiązkowość, zdyscyplinowanie;
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;

Zakres wykonywanych zadań m.in:
- prowadzenie czynności sprawdzających i kontrolnych w celu weryfikacji prawidłowości podstaw naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklaracje);
- kontrolowanie terminowości zapłaty opłaty, naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat i ich rozksięgowywanie, wysyłanie upomnień;
- księgowanie przypisów i odpisów, wpłat i zwrotów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- rozliczanie podatku VAT należnego i naliczonego w gminie;
- ewidencja czynszów;

Informacja o warunkach pracy:
- wymiar czasu pracy – pełny etat;
- miejsce pracy: Urząd Gminy Lasowice Wielkie;
- praca w budynku, budynek posiada podjazd, nie posiada windy, umożliwiającej wjazd na piętro budynku wózkiem inwalidzkim, toaleta na parterze dostosowana do wózków inwalidzkich;
Stanowisko pracy
- stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy),
- oświadczenie kandydata, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisku objętym niniejszym konkursem,
- inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i posiadane umiejętności,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie urzędu:
Urząd Gminy Lasowice Wielkie
46 – 282 Lasowice Wielkie 99A
pok. nr 1
z dopiskiem
„nabór nr 2/2018 na stanowisko inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Lasowicach Wielkich ”


DOKUMENTY APLIKACYJNE NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
11 stycznia 2019 r
- aplikacje, które wpłyną do urzędu po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym;
- komplet dokumentów aplikacyjnych składa się w odpowiedzi na konkretne (tylko jedno) ogłoszenie o naborze kandydatów (Urząd Gminy nie kopiuje dokumentacji z innych naborów i akt osobowych);
- po weryfikacji formalnej następnym etapem jest test lub rozmowa kwalifikacyjna;
- kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu testu lub rozmowy kwalifikacyjnej;
- w przypadku niestawienia się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną lub test, kandydat zostaje wykluczony z postępowania rekrutacyjnego; przez niestawienie się kandydata rozumie się również spóźnienie dłuższe niż 15 minut;
- ofert odrzuconych nie zwracamy;
- po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego aplikacje wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone;


Dane osobowe - klauzula informacyjna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie, którego siedzibą jest Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46 – 282 Lasowice Wielkie 99A
Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@lasowicewielkie.pl lub na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46 – 282 Lasowice Wielkie 99A
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze
Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których istnieje możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa o pracownikach samorządowych, art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Metryka

Liczba odwiedzin 379
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2018-12-31 16:21:11
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2018-12-31 16:21:11