logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTĘPOWANIA: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328 O – chodnik, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa linii telekomunikacyjnej”, dz. nr: 658/123; 513/123; 508/89; 520/88; 399/173; 514/123; 506/88; 521/88; 388/88 ark. mapy 3 w miejscowości Chocianowice.

Lasowice Wielkie 12.12.2019r.

 

  

GK.6733.6.2019.ZJ

                                                   

   O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945)   

 

 zawiadamiam

 

          że w dniu 12 grudnia 2019r. zostało wszczęte na żądanie Zarządu Dróg Powiatowych, w imieniu którego występuje pełnomocnik  Pan Marek Wojtaszczyk - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1328 O – chodnik, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa linii telekomunikacyjnej”, dz. nr: 658/123; 513/123; 508/89; 520/88; 399/173; 514/123; 506/88; 521/88; 388/88 ark. mapy 3 w miejscowości Chocianowice.  

 

 

 Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

 

 

 

Zamieszczono :

 

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Chocianowice
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4.   A/a

 

Metryka

Liczba odwiedzin 262
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-12-13 13:15:38
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-12-13 13:15:38

Historia zmian