logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 19.10.2018
Przejdź do wersji aktualnej

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

Lasowice Wielkie, 19.10.2018 r.

GK.271.27.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie Zarządzenia Nr 380/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto

roboty budowlane polegające na:

„Utwardzeniu placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A, woj. opolskie,

tel. (77) 417 54 70, faks (77) 417 54 91.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Określenie przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2

W ramach zamówienia należy wykonać m.in.:

 1. Oporniki:

- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej
z wypełnieniem swoim piaskiem pod obrzeża

 1. Nawierzchnię:

- podbudowę z kruszywa łamanego 32/63 – warstwa dolna,

- podbudowę z kruszywa łamanego 0/32 – warstwa górna,

- nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm,

- nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zapytaniem ofertowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.

W przypadku występujących w zapytaniu oraz załącznikach nazw, typów
i pochodzenia produktów nie są one dla Wykonawców wiążące. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej ani do zmiany ceny zamówienia ani do naruszenia przepisów prawa.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek, aby zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobył wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

   2. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po 
       01.03.2019 r. a zakończy do 28.06.2019 r.

III. PROCEDURA

 1. Tryb udzielania zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro zgodnie z regulaminem wprowadzonym zarządzeniem nr 380/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014 r.,
 2. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena 100%

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

30 dni

V. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.

 1. Termin składania ofert: pisemne oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2018 r. do godziny 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, Sekretariat, zaadresowanej w następujący sposób:

Urząd Gminy Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A

„Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

nie otwierać przed 29.10.2018 r. godz. 10:00

Podać należy nazwę i adres oferenta.

Godziny pracy Urzędu:

Pon, Wt, Czw - 7.30 do 15.30

Śr – 7.30 do 16.30

Pt – 7.30 do 14.30

   2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego
   schematu, załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

   3. Kontakt: Daniel Gagat tel. 603 357 353.

VI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE PO WYBORZE OFERTY A PRZED PODPISANIEM UMOWY

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę odrębnym pismem bądź telefonicznie. Podpisanie umowy nastąpi w styczniu 2019 r.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 1. Projekt umowy
 1. Dokumentacja projektowa

Do pobrania

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-10-19 10:27:44
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-10-19 10:27:44

Historia zmian