URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Lasowice Wielkie: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE Numer ogłoszenia: 88168 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

ZMIANY:
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik Zal_Nr 8 LISTA.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik zal_Nr7wykaznarzedzi.pdf
Więcej >>>
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik zal_ nr 9 wzor zobow.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik zal 6_wykaz_wykonanych_uslug.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik Zal5_ oswiadczenieart24.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik zal5_1_osw art 24.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik Zal4_oswiadczenieart 22.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik zal3fomularz_ofertowy.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik SIWZ Lasowice odpady.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik opis przedmiotu zamowienia odpady.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik olłoszenie.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik ogloszenie.pdf
2016-04-14 11:17:18: Dodano plik zalNr_2projekt_umowy.pdf

Numer ogłoszenia: 88168 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lasowice Wielkie , Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, woj. opolskie, tel. 077 4175470, faks 077 4175491.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lasowicewielkie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny tj. papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne z 13 sołectw: Lasowice Wielkie, Lasowice Małe, Jasienie, Chudoba, Wędrynia, Gronowice, Chocianowice, Ciarka, Trzebiszyn, Oś, Szumirad, Laskowice, Tuły, oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w sposób selektywny tj. papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji (bio-kuchenne) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Lasowice Wielkie w miejscowości Trzebiszyn, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z: a) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 250), b) Planem Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 przyjętym Uchwałą Nr XX/271/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 oraz jej zmianami, c) Uchwałą Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 oraz jej zmianami d) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), e) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), f) obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lasowice Wielkie wprowadzonym uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lasowice Wielkie g) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), h) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645), i) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676), j) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 630)..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wnosząc lub wpłacając wadium przetargowe należy je oznaczyć tytułem Wadium w przetargu nieograniczonym - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003 z adnotacją wadium - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r, poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240) w terminie: 26.04.2016 r., sposób przekazania: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, pok. Nr 1 Sekretariat. 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa Zamówień Publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę: - wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lasowice Wielkie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ocena na podstawie przedłożonego dokumentu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca musi wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwoma zamówieniami (2 usługi) w zakresie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych o ilości co najmniej 700 Mg każda oraz dwoma zamówieniami (2 usługi) w zakresie odbioru odpadów komunalnych segregowanych (papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło) o ilości co najmniej 150 Mg każda. W przypadku wykazania kilku usług na ilości mniejsze niż wymagane warunek zostanie uznany za niespełniony. Ocena na podstawie przedłożonego dokumentu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje, co najmniej następującymi środkami technicznymi: 1.3.1. bazą magazynowo - transportową, która; 1) spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), 2) jest wyposażona w legalizowaną najazdową wagę samochodową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. 1.3.2. pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122): 1) dwoma samochodami specjalistycznymi bezpylnymi (śmieciarka) dostosowanymi do odbioru odpadów zmieszanych zbieranych w pojemnikach od 110 l do 1100 l lub workach od 80 l do 120 l, zabezpieczonych przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonych w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, 2) dwoma samochodami specjalistycznymi dostosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych w pojemnikach od 110 l do 1100 l lub workach od 80 l do 120 l zabezpieczonych przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonych w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane w trakcie ich odbioru, 3) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Ocena na podstawie przedłożonego dokumentu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie precyzuje określonych wymagań. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 250.000 zł. Ocena na podstawie przedłożonego dokumentu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 95
 • 2 - termin płatności - 5
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Umowa zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lasowicewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, pok. Nr 19.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A w pok. Nr 1 Sekretariat, I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
 
Data składania ofert:
2016-04-26 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-04-26 12:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłPromna Diana 2016-04-14 11:08:00
PublikującyAdmin Administrator 2016-04-14 11:08:00
Modyfikował(a) Admin Administrator 2016-04-14 11:17:18
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zalNr_2projekt_umowy 370.92 KbPlik pdf
2. ogloszenie 317.95 KbPlik pdf
3. olłoszenie 317.95 KbPlik pdf
4. opis przedmiotu zamowienia odpady 349.72 KbPlik pdf
5. SIWZ Lasowice odpady 459.06 KbPlik pdf
6. zal3fomularz_ofertowy 220.25 KbPlik pdf
7. Zal4_oswiadczenieart 22 133.03 KbPlik pdf
8. zal5_1_osw art 24 180.93 KbPlik pdf
9. Zal5_ oswiadczenieart24 132.46 KbPlik pdf
10. zal 6_wykaz_wykonanych_uslug 176.50 KbPlik pdf
11. zal_ nr 9 wzor zobow 242.63 KbPlik pdf
12. zal_Nr7wykaznarzedzi 193.52 KbPlik pdf
13. Zal_Nr 8 LISTA 274.80 KbPlik pdf

URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIELasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie tel. (77) 417 54 70 email: ug@lasowicewielkie.pl
Wygenerowano: 26 lipca 2017r. 20:30:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.