logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 201792
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich86
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.67
Protokoły Komisji Rewizyjnej60
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego55
KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2017 r.53
Oświadczenia majątkowe 201651
Protokoły z posiedzeń sesji 201650
Protokoły z posiedzeń sesji 201749
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.45
Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska42
O B W I E S Z C Z E N I E Budowie sieci kanalizacji sanitarnej odcinek około 72 m36
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko35
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie31
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 201730
O B W I E S Z C Z E N I E -wszczęcie postępowania "Budowa oświetlenia stawu"-JASIENIE30
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 201729
NFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH29
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY28
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 201627
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”27
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE26
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ24
O B W I E S Z C Z E N I E Budowie linii kablowej ziemnej 15 kV wraz z ustawieniem 2 słupów w istniejącej linii napowietrznej 15 kV24
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze24
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie23
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów 201523
O B W I E S Z C Z E N I E23
Uchwała numer 284/1722
O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie boiska w Lasowicach Małych - wszczęcie postępowania21
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. PŁAC20
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu20
Kierownictwo Urzędu19
Protokoły z posiedzeń sesji 201218
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE17
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.17
Świadczenia rodzinne17
Uchwała numer 283/201717
ROZEZNANIE CENOWE17
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie16
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.16
Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich16
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 201516
Uchwała numer 281/1716
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej15
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice15
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 201115
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH15
Uchwała numer XXVIII/173/1715
Uchwała numer 118/1215
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów14
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie”14
Oświadczenia majątkowe pracowników w 200814
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA14
Oświadczenia majątkowe 201514
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty14
Oświadczenia majątkowe pracowników w 201314
Kalendarz Referendum14
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora14
Protokoły Komisji Oświaty14
O B W I E S Z C Z E N I E14
Oświadczenia majątkowe pracowników w 201414
Uchwała numer 128/1214
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -zmianie sposobu użytkowania obiektu hydroforni na budynek gospodarczy”14
Oświadczenia majątkowe radnych 201113
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 201113
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 200713
Adres i telefony13
Obwieszczenie - Budowa kolektora w ciągu drogi powiatowej 1316 O w miejscowości Chocianowice13
KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2016 r.13
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty13
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie w sezonie zimowym 2013/2014.13
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO - SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH13
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:0013
Zawiadomienie o wyborze - droga Chocianowice13
Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba13
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie13
Obwieszczenie - Budowa studni nr 2, położonej w Wędryni13
Uchwała numer 259/1713
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie13
Składy komisji w kadencji 2010-201413
Uchwała numer 127/1213
Uchwała numer 133/1213
Uchwała numer 135/201213
Z A W I A D O M I E N I E Zwołuję na dzień 18 lutego 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie12
Uchwała numer 138/1212
Uchwała numer 44612
Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie12
Uchwała numer Nr XXIII-149/0812
Oświadczenia majątkowe Radnych i przewodniczącego 2007 r. - kwiecień12
Uchwała numer 141/1212
Oświadczenia majątkowe radnych 201312
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2007 po objęciu stanowiska.12
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 200712
Decyzje środowiskowe12
Protokoły z posiedzeń sesji 201412
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 201412
Zwołuję na dzień 27 marca 2015 r. godz.12:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2013/201412