logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Przetarg nieograniczony Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do jednostek wchodzących w skład Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich

Zamawiający:
Zespół Gimnazjalno -Szkolno-Przedszkolny       Nr zamówienia: KS.26.5.2013 w Lasowicach Wielkich

Przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do jednostek wchodzących w skład Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich

 

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp

 

Zamawiający

Zespół Gimnazjalno -Szkolno-Przedszkolny w Lasowicach Wielkich, Lasowice Wielkie 83, 46-282 Lasowice Wielkie, tel. (77) 414 17 12,

 fax.(77) 414 17 12 wew. 27

Przedmiot zamówienia

Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do jednostek wchodzących w skład Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich

Termin wykonania zamówienia

Od dnia 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Zakres zamówienia

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uPzp.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego Normę PN–C-96024:2011, wraz z transportem i rozładunkiem do następujących obiektów:

- Szkoły Podstawowej w Laskowicach,  adres: 46-282 Lasowice Wielkie, Laskowice ul. Szkolna 19,

- Publicznego Gimnazjum w Lasowicach Wielkich, 46-282 Lasowice Wielkie 83

według potrzeb Zamawiającego.

Przewidywana ilość zapotrzebowanego oleju w okresie obowiązywania umowy wyniesie ok. 62 000 litrów.

Dostarczany olej opałowy powinien spełniać następujące wymogi jakościowe:

-        wartość opałowa paliwa- nie mniej niż 42,6 ( MJ/kg),

-        zawartość siarki do 0,10% (m/m),

-        gęstość w temp. 15ºC,- nie wyższa niż 860 kg/m3,

-        temperatura płynięcia do -20ºC,

-        lepkość kinetyczna maksymalnie 6,00 mm2/S,

-        zawartość wody do 200 (mg/kg).                                                                                      

 Jakość dostarczanego oleju opałowego musi odpowiadać obowiązującym normom i posiadać świadectwo jakości. W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez świadectwa Zamawiający odmówi przyjęcia tej dostawy. W przypadku dostarczenia oleju opałowego złej jakości, w wyniku czego nastąpi awaria lub zniszczenie urządzeń kotłowni olejowej lub też stwierdzi się niską wydajność opałową - dostawca pokryje Zamawiającemu poniesione szkody.

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca.

Jednorazowo zamawiana będzie ilość od 2000 do 14000 litrów.

Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez Podwykonawcę i jego personel oraz osoby z nim współpracujące.

2.      Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV: 09.13.51.00-5 – olej opałowy.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.

Forma elektroniczna : www.bip.lasowicewielkie.pl

Na wniosek wykonawcy forma pisemna: Zespół Gimnazjalno -Szkolno-Przedszkolny w Lasowicach Wielkich, Lasowice Wielkie 83, 46-282 Lasowice Wielkie

Termin składania ofert

19.12.2013 r.  do godz. 12.00, otwarcie ofert godz. 12.15

Miejsce składania ofert

Zespół Gimnazjalno -Szkolno-Przedszkolny w Lasowicach Wielkich, Lasowice Wielkie 83, 46-282 Lasowice Wielkie, sekretariat.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z Art. 22 ust.1 spełniają warunki dotyczące:

1)     Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Warunek będzie spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje koncesją na obrót paliwami. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego do oferty.

2)     Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego do oferty.

3)     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany     jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego do oferty.

4)     Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany     jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego do oferty.

5)     Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 SIWZ,  zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

Informacja o oświadczeniach 
lub dokumenty, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 UPzp

1.      W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp:

a)      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /zał. nr 2 do SIWZ/,

b)      koncesja na obrót paliwami.

2.      Oświadczenia lub dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postęp. o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych:

a)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, /zał. nr 2 do SIWZ/,

b)   aktualny odpis z właściwego  rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert,

c)    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert /załącznik wykonawcy/,

d)   aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert /załącznik wykonawcy/.

3.      Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4.      Pozostałe wymagane dokumenty:

a)    formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/,

 

5.  Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub    zdolnościach finansowych innego  podmiotu:    

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeśli dotyczy - w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego podmiotu do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej, a jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia /dołączenia do oferty/ w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w pkt 2 ppkt a) niniejszego rozdziału, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

 

6.  W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki cywilne) należy spełnić następujące warunki:

a)      wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

b)      do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w formie pisemnej tj. w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie), o którym mowa powyżej, 

c)      oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w pkt 2 ppkt a) składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

d)      Pełnomocnictwo ma w szczególności wskazywać zakres umocowania pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa powinno również wynikać, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy. Jego treść powinna także identyfikować wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika.

e)      dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców, w tym ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika,

f)        w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. 6 SIWZ Wykonawcy mogą spełnić łącznie.

 

Oferta oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą być podpisane zgodnie z zasadami określonymi rozdz. 13 SIWZ przez każdego wykonawcę lub ustanowionego pełnomocnika.

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniecznie byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin na składanie ofert.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem – za zgodność z oryginałem. W przypadku gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wadium

Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert

Cena oferty – 100 %

Termin związania ofertą

30 dni

Inform. o dofin. projektu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Nie dotyczy

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 8
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-12-19 13:15:00
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-12-10 15:17:52