logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium

OBWIESZCZENIE

                                                   

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie„ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

    Lasowice Wielkie, dnia 16.07.2014r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
                                                   
o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie„ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lasowice Wielkie Uchwały Nr XXXVII-266/14 z dnia 25 czerwca 2014r.  w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XXXII-226/13 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie”.
 
Powyższa uchwała dotyczy zmiany granic opracowania poprzez wprowadzenie zmian w załącznikach graficznych do Uchwały Nr XXXII-226/13 Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2013 r.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie
 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej
zmiany Studium.
Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie w terminie do dnia 09.08.2014 r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Metryka

Liczba odwiedzin 9
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2014-07-17 10:50:13
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2014-07-17 10:50:13