logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. „Budowy oświetlenia ulicznego”, na dz. nr 162 arkusz mapy 4, w miejscowości Lasowice Małe.

Lasowice Wielkie 03.10.2019r.

 

 

 

 

GK.6733.5.2019.ZJ

 

 

                                                                                                                            O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945)   

 

 

zawiadamiam

 

          że w dniu 02 października 2019r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Lasowice Wielkie, w imieniu której występuje Pan Joachim Smolnik Sekretarz Urzędu Gminy Lasowice Wielkie - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie oświetlenia ulicznego”, na dz. nr 162 arkusz mapy 4, w miejscowości Lasowice Małe.  

 

 Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

 

 

 

Zamieszczono :

 

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Lasowice Małe
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4.   A/a

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1202
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-10-03 09:58:14
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-10-03 09:58:14