logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Protokoły Komisji Rewizyjnej1351
Oświadczenia majątkowe pracowników 20161289
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE1001
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów960
Protokoły z posiedzeń sesji 2017941
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 897
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.860
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice827
Adres i telefony785
284/17784
283/2017781
281/17751
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY745
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.740
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2017724
259/17720
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH711
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie709
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE707
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego692
276/17682
Protokoły Komisji Oświaty659
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego658
Kierownictwo Urzędu642
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ613
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”597
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.591
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty584
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II570
Składy komisji w kadencji 2010-2014565
Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska557
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”545
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO - SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH542
Statut Gminy Lasowice Wielkie541
O B W I E S Z C Z E N I E -wszczęcie postępowania "Budowa oświetlenia stawu"-JASIENIE539
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"538
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie534
KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2017 r.534
118/12533
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA527
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej526
133/12525
Decyzje środowiskowe519
Protokoły z posiedzeń sesji 2016511
O B W I E S Z C Z E N I E Budowie sieci kanalizacji sanitarnej odcinek około 72 m507
Protokoły z posiedzeń sesji 2012506
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich505
O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie boiska w Lasowicach Małych - wszczęcie postępowania505
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2011501
128/12501
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2017499
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2016499
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2015499
141/12498
138/12497
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 2014496
268/17492
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE488
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu487
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.13.2017.ZJ487
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2015485
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie485
ROZEZNANIE CENOWE484
280/2017480
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko480
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice479
135/2012479
140/12476
279/17474
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.473
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie473
Uchwała numer XXVIII/173/17472
139/12471
Oświadczenia majątkowe 2015471
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie469
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 2007468
272/17467
277/17467
136/12466
Świadczenia rodzinne466
127/12466
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2014465
125/12465
Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie463
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:00463
266/17463
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia463
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie462
Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie460
Zwołuję na dzień 26.10.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie460
Zwołuję na dzień 27 marca 2015 r. godz.12:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie459
Oświadczenia majątkowe radnych 2011458
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa oczyszczalni ścieków Trzebiszyn gm. Lasowice Wielkie458
Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie456
285/17456
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2013455
Z A W I A D O M I E N I E455
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - „Budowa skateparku – placu z kostki brukowej bezfazowej z urządzeniami”, na dz. nr: 1/20 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie453
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów451
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -zmianie sposobu użytkowania obiektu hydroforni na budynek gospodarczy”451