logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 425
Protokoły Komisji Rewizyjnej237
Protokoły z posiedzeń sesji 2017218
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2017216
Oświadczenia majątkowe 2016205
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego192
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.187
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.183
KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2017 r.176
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów161
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich160
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”154
NFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH152
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY151
Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska145
284/17138
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie136
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE134
Protokoły z posiedzeń sesji 2016131
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE130
O B W I E S Z C Z E N I E Budowie sieci kanalizacji sanitarnej odcinek około 72 m130
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2017130
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”129
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ128
O B W I E S Z C Z E N I E -wszczęcie postępowania "Budowa oświetlenia stawu"-JASIENIE128
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2017123
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.16.2017.ZJ123
Odpowiedź na zapytanie nr 1 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"122
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"122
285/17117
Protokoły Komisji Oświaty117
283/2017116
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego114
Kierownictwo Urzędu111
259/17109
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko108
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia107
281/17106
Adres i telefony102
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.102
276/17102
Świadczenia rodzinne101
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie101
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH100
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 201699
Składy komisji w kadencji 2010-201499
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.15.2017.ZJ97
Statut Gminy Lasowice Wielkie96
ROZEZNANIE CENOWE95
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie94
Uchwała numer XXVIII/173/1794
O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie boiska w Lasowicach Małych - wszczęcie postępowania93
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.92
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie”92
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:0092
280/201791
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"90
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa oczyszczalni ścieków Trzebiszyn gm. Lasowice Wielkie90
Protokoły z posiedzeń sesji 201290
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - „Budowa skateparku – placu z kostki brukowej bezfazowej z urządzeniami”, na dz. nr: 1/20 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie90
Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie89
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej89
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie89
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.13.2017.ZJ89
Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie88
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.14.2017.ZJ88
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 200787
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie87
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „budowa sieci kanalizacji sanitarnej odcinek około 72 m"86
Z A W I A D O M I E N I E Zwołuję na dzień 18 lutego 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie85
O B W I E S Z C Z E N I E Budowie linii kablowej ziemnej 15 kV wraz z ustawieniem 2 słupów w istniejącej linii napowietrznej 15 kV85
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej85
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -zmianie sposobu użytkowania obiektu hydroforni na budynek gospodarczy”85
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze85
Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie84
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 201184
Z A W I A D O M I E N I E84
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 201584
O B W I E S Z C Z E N I E84
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY83
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO - SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH83
Oświadczenia majątkowe pracowników w 201383
118/1283
Zwołuję na dzień 27 marca 2015 r. godz.12:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie82
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE82
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie82
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie82
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 201382
Oświadczenia majątkowe radnych 201381
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów81
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA81
133/1281
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 201480
Zwołuję na dzień 26.10.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie80
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty80
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 200779
Oświadczenia majątkowe 201579
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice79
Decyzje środowiskowe78
Zarządzenia Wójta Gminy78