logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Oświadczenia majątkowe pracowników 2016908
Protokoły Komisji Rewizyjnej898
Protokoły z posiedzeń sesji 2017770
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 733
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice635
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.635
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów633
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE627
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2017553
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.537
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie536
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY535
284/17523
283/2017521
Adres i telefony511
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego492
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE484
259/17483
281/17478
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego470
Protokoły Komisji Oświaty464
276/17460
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH459
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ456
Kierownictwo Urzędu437
KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2017 r.425
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”411
Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska408
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.400
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”397
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty393
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"391
Składy komisji w kadencji 2010-2014388
O B W I E S Z C Z E N I E -wszczęcie postępowania "Budowa oświetlenia stawu"-JASIENIE384
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II378
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich378
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej375
Statut Gminy Lasowice Wielkie372
Protokoły z posiedzeń sesji 2016366
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO - SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH364
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu363
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie362
O B W I E S Z C Z E N I E Budowie sieci kanalizacji sanitarnej odcinek około 72 m358
133/12358
118/12357
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 2014356
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2016354
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2017351
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA350
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2011349
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE347
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie345
Uchwała numer XXVIII/173/17343
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko341
O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie boiska w Lasowicach Małych - wszczęcie postępowania340
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.16.2017.ZJ339
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2015337
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 2007336
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.336
138/12334
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa oczyszczalni ścieków Trzebiszyn gm. Lasowice Wielkie334
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:00334
ROZEZNANIE CENOWE334
141/12333
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2015333
Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie332
Decyzje środowiskowe331
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2017330
Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie329
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie328
128/12328
Świadczenia rodzinne327
Protokoły z posiedzeń sesji 2012327
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice326
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia325
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie325
Uchwała Nr XXXI/192/17324
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie324
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2014323
Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie323
280/2017323
135/2012323
140/12321
Zwołuję na dzień 26.10.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie321
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"319
Oświadczenia majątkowe radnych 2011319
285/17319
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY318
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2013318
Z A W I A D O M I E N I E318
Odpowiedź na zapytanie nr 1 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"318
136/12317
139/12316
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 2007316
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów314
Zwołuję na dzień 27 marca 2015 r. godz.12:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie314
O B W I E S Z C Z E N I E312
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.15.2017.ZJ308
131/12308
127/12307