logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Protokoły Komisji Rewizyjnej1099
Oświadczenia majątkowe pracowników 20161078
Protokoły z posiedzeń sesji 2017857
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 787
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów784
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE779
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.776
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice730
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.644
283/2017643
284/17643
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY633
Adres i telefony632
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2017632
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie615
281/17591
259/17589
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE585
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH577
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego574
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego567
276/17565
Protokoły Komisji Oświaty554
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ531
Kierownictwo Urzędu528
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”496
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.489
Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska481
KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2017 r.477
Składy komisji w kadencji 2010-2014475
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty470
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”459
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II458
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"456
O B W I E S Z C Z E N I E -wszczęcie postępowania "Budowa oświetlenia stawu"-JASIENIE453
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej444
Statut Gminy Lasowice Wielkie441
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO - SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH440
118/12438
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich437
133/12436
Protokoły z posiedzeń sesji 2016433
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie431
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2011424
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA423
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu423
O B W I E S Z C Z E N I E Budowie sieci kanalizacji sanitarnej odcinek około 72 m423
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2016421
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 2014420
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE420
O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie boiska w Lasowicach Małych - wszczęcie postępowania420
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2017419
Decyzje środowiskowe418
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2015413
138/12411
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie409
141/12408
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2015406
Uchwała numer XXVIII/173/17406
128/12406
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 2007405
Protokoły z posiedzeń sesji 2012404
ROZEZNANIE CENOWE404
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice403
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko402
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.400
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:00398
Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie397
Świadczenia rodzinne397
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie397
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.16.2017.ZJ395
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2014394
Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie393
140/12393
280/2017393
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa oczyszczalni ścieków Trzebiszyn gm. Lasowice Wielkie392
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia391
Oświadczenia majątkowe radnych 2011390
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie390
135/2012390
Z A W I A D O M I E N I E389
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie389
139/12388
Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie386
Zwołuję na dzień 27 marca 2015 r. godz.12:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie385
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2013385
Zwołuję na dzień 26.10.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie385
136/12383
285/17383
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"382
127/12381
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2017380
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów379
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 2007378
Uchwała Nr XXXI/192/17377
Oświadczenia majątkowe 2015377
125/12377
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY376
131/12376
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -zmianie sposobu użytkowania obiektu hydroforni na budynek gospodarczy”375