logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Oświadczenia majątkowe pracowników 2016712
Protokoły Komisji Rewizyjnej662
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 654
Protokoły z posiedzeń sesji 2017637
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.499
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów479
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE458
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2017445
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice444
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.433
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY427
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie423
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego405
Adres i telefony367
KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2017 r.361
284/17360
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego359
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE355
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ352
283/2017349
Kierownictwo Urzędu348
Protokoły Komisji Oświaty345
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”330
259/17328
Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska327
281/17323
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH321
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”318
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.313
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty308
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich307
O B W I E S Z C Z E N I E -wszczęcie postępowania "Budowa oświetlenia stawu"-JASIENIE306
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"306
276/17299
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II293
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu291
Składy komisji w kadencji 2010-2014291
Protokoły z posiedzeń sesji 2016289
O B W I E S Z C Z E N I E Budowie sieci kanalizacji sanitarnej odcinek około 72 m287
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej286
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie283
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2016282
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa oczyszczalni ścieków Trzebiszyn gm. Lasowice Wielkie279
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO - SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH279
Statut Gminy Lasowice Wielkie276
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2017274
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.16.2017.ZJ271
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 2014270
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko268
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2017266
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA265
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie264
NFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH264
Odpowiedź na zapytanie nr 1 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"262
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE261
Uchwała numer XXVIII/173/17261
Uchwała Nr XXXI/192/17258
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2011258
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2015257
O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie boiska w Lasowicach Małych - wszczęcie postępowania255
Świadczenia rodzinne254
ROZEZNANIE CENOWE253
133/12253
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:00252
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia251
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 2007250
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.250
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie250
Protokoły z posiedzeń sesji 2012249
O B W I E S Z C Z E N I E249
118/12249
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2015247
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie247
Decyzje środowiskowe245
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY245
Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie244
Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie244
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 2007243
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2013243
Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie242
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.15.2017.ZJ242
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"241
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2014240
Z A W I A D O M I E N I E239
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice238
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów236
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.13.2017.ZJ236
Oświadczenia majątkowe radnych 2011235
285/17235
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie234
138/12233
Oświadczenia majątkowe 2015233
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty233
Zwołuję na dzień 26.10.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie232
141/12231
Oświadczenia majątkowe radnych 2013231
Zwołuję na dzień 27 marca 2015 r. godz.12:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie231
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -zmianie sposobu użytkowania obiektu hydroforni na budynek gospodarczy”230
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej ziemnej miejscowości Lasowice Wielkie"229
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2013/2014226