logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 427
Protokoły Komisji Rewizyjnej243
Oświadczenia majątkowe 2016228
Protokoły z posiedzeń sesji 2017226
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2017221
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego209
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.193
KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2017 r.192
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.189
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”169
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich166
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów165
Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska157
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY155
NFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH154
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie151
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE147
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”147
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2017145
O B W I E S Z C Z E N I E -wszczęcie postępowania "Budowa oświetlenia stawu"-JASIENIE144
284/17143
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE137
O B W I E S Z C Z E N I E Budowie sieci kanalizacji sanitarnej odcinek około 72 m135
Protokoły z posiedzeń sesji 2016133
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ130
Odpowiedź na zapytanie nr 1 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"129
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2017126
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"125
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.16.2017.ZJ124
283/2017120
285/17119
Protokoły Komisji Oświaty119
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego119
259/17113
Kierownictwo Urzędu112
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko112
281/17110
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia109
Adres i telefony108
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa oczyszczalni ścieków Trzebiszyn gm. Lasowice Wielkie106
276/17106
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.105
Świadczenia rodzinne104
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH103
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie103
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2016101
Składy komisji w kadencji 2010-2014100
Statut Gminy Lasowice Wielkie98
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.15.2017.ZJ98
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty97
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie96
Uchwała numer XXVIII/173/1796
O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie boiska w Lasowicach Małych - wszczęcie postępowania96
ROZEZNANIE CENOWE96
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.94
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie”94
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:0094
280/201793
Protokoły z posiedzeń sesji 201292
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie92
Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie91
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"91
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej91
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - „Budowa skateparku – placu z kostki brukowej bezfazowej z urządzeniami”, na dz. nr: 1/20 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie91
Uchwała Nr XXXI/192/1790
UCHWAŁA NR XXXI/193/1790
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej ziemnej miejscowości Lasowice Wielkie"90
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.13.2017.ZJ90
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie90
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 200789
Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie89
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.14.2017.ZJ89
O B W I E S Z C Z E N I E88
O B W I E S Z C Z E N I E Budowie linii kablowej ziemnej 15 kV wraz z ustawieniem 2 słupów w istniejącej linii napowietrznej 15 kV88
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „budowa sieci kanalizacji sanitarnej odcinek około 72 m"88
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -zmianie sposobu użytkowania obiektu hydroforni na budynek gospodarczy”88
Z A W I A D O M I E N I E Zwołuję na dzień 18 lutego 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie86
Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie86
Oświadczenia majątkowe pracowników w 201386
Z A W I A D O M I E N I E86
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej86
118/1286
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze86
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY85
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO - SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH85
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 201185
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie85
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 201585
Oświadczenia majątkowe radnych 201384
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów84
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE84
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie84
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 201384
Zwołuję na dzień 27 marca 2015 r. godz.12:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie83
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA83
133/1283
Decyzje środowiskowe82
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 200781
Oświadczenia majątkowe 201581
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 201481