logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 571
Oświadczenia majątkowe pracowników 2016511
Protokoły Komisji Rewizyjnej478
Protokoły z posiedzeń sesji 2017422
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów355
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2017351
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.345
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego329
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.324
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie319
KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2017 r.304
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY301
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE284
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”277
284/17262
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE254
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich254
Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska254
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ250
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”250
283/2017243
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego240
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty239
Adres i telefony237
O B W I E S Z C Z E N I E -wszczęcie postępowania "Budowa oświetlenia stawu"-JASIENIE237
Protokoły Komisji Oświaty235
281/17235
Kierownictwo Urzędu232
259/17232
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"226
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.223
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa oczyszczalni ścieków Trzebiszyn gm. Lasowice Wielkie222
Protokoły z posiedzeń sesji 2016221
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie220
O B W I E S Z C Z E N I E Budowie sieci kanalizacji sanitarnej odcinek około 72 m217
276/17215
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2017215
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2017213
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH212
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu208
NFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH207
Odpowiedź na zapytanie nr 1 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"207
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2016204
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.16.2017.ZJ201
Składy komisji w kadencji 2010-2014197
Statut Gminy Lasowice Wielkie196
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej196
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II196
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko194
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO - SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH193
Świadczenia rodzinne191
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 2014189
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie188
O B W I E S Z C Z E N I E188
ROZEZNANIE CENOWE188
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.184
133/12184
O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie boiska w Lasowicach Małych - wszczęcie postępowania182
118/12182
285/17181
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2015181
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie181
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2015181
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 2007180
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:00180
Protokoły z posiedzeń sesji 2012180
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie180
Uchwała numer XXVIII/173/17179
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.15.2017.ZJ178
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"177
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów177
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY177
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA177
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2013177
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia177
Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie175
Decyzje środowiskowe175
Z A W I A D O M I E N I E175
Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie174
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE174
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej ziemnej miejscowości Lasowice Wielkie"173
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2011173
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie”171
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice171
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty171
Uchwała Nr XXXI/192/17170
Oświadczenia majątkowe 2015170
Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie170
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 2007169
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2014169
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.13.2017.ZJ169
138/12168
141/12168
O B W I E S Z C Z E N I E Budowie linii kablowej ziemnej 15 kV wraz z ustawieniem 2 słupów w istniejącej linii napowietrznej 15 kV168
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -zmianie sposobu użytkowania obiektu hydroforni na budynek gospodarczy”168
Oświadczenia majątkowe radnych 2013167
Oświadczenia majątkowe radnych 2011166
128/12165
Zarządzenia w 2011164
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty164