logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie

dotyczące konsultacji projektu
ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017
 OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lasowice Wielkie

 
dotyczące konsultacji projektu
ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017
Na podstawie uchwały Nr XLIII-282/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
zapraszam
zainteresowanie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
 GMINY LASOWICE WIELKIE
 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYNI NA ROK 2017
Konsultacje trwają od 03 do 11 listopada 2016 r.

Treść projektu PROGRAMU jest dostępna na stronie internetowej www.lasowicewielkie.pl oraz www.bip.lasowicewielkie.pl.

Uwagi i wnioski przyjmowane są w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. 19), można je również przesyłać na adres poczty elektronicznej – rgk_wyrwa@lasowicewielkie.pl
Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpoznania.
 
 
WÓJT GMINY
LASOWICE WIELKIE


/-/ Daniel Gagat
 
Pliki do pobrania:
PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY
 

Metryka

Liczba odwiedzin 624
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2016-10-26 14:03:41
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2016-10-26 14:03:41