logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - odbiór i zagospodarowanie odpadów

Lasowice Wielkie, dnia 23.06.2017 r.
ZP.271.2.2017

 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn; „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE 2018-2019”.
 
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn; „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE 2018-2019”  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, termin płatności – 40%) wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
Remondis Opole Sp. z o.o.
Al. Przyjaźni 9
45-573 Opole

łączna liczba uzyskanych punktów punktów: 100
 
Oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ,.
 
1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela
L.P. Nazwa i adres wykonawcy cena – waga 60%
/pkt./
gwarancja- waga 40%
/pkt./
łączna liczba  punktów
 
1.
Remondis Opole Sp. z o.o.
Al. Przyjaźni 9
45-573 Opole
60 40 100

Metryka

Liczba odwiedzin 3593
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2017-06-23 13:05:20
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2017-06-23 13:05:20