logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁASZENIE O ROKOWANIACH - Likwidator Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w Likwidacji

Likwidator Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w Likwidacji

Ligota Dolna 56, 46-200 Kluczbork

 

 

OGŁASZA ROKOWANIA

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ligocie Dolnej obrzeże miasta Kluczbork przy trasie głównej Katowice- Wrocław stanowiącej jego własność . tj. Działkę Nr 443/2 km 1 o powierzchni 0,6299 ha wpisanej w KW nr 62569 w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.

Obiekt budowlany w zabudowie łącznej -obiekt piętrowy biurowy,łącznik warsztatowy

i hala produkcyjno -magazynowa, powierzchnia użytkowa łączna 1172,60 m 2

hala o kubaturze 2462 m3.

 

Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 656.250,00 zł netto

W tym wartość działki gruntowej 187.500,00 zł/netto/

 

Rokowania odbędą się w dniu 11.04.2008r. o godz. 10-tej w siedzibie Komunalnego

Związku Wodno-Ściekowego w likwidacji w Ligocie Dolnej 56.

I przetarg odbył się w dniu 26.11.2007r. , 28.01.2008r.

II przetarg odbył się w dniu 29.02.2008r.

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać do 08.04.2008r. w zamkniętych

kopertach z dopiskiem “rokowania” w sekretariacie KZWŚ w Ligocie Dolnej 56.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres

- datę sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki

bez zastrzeżeń

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz wpłata

zaliczki w wysokości 32.812,50 zł. płatne do 08.04.2008r. do godz.15-tej w kasie Związku

lub na konto: Bank Pekao S.A. I Oddział Kluczbork 94124016621111000026565886.

Za datę wpłaty zaliczki uznaje się datę jej wpływu na rachunek bankowy KZWŚ.

Kopię dowodu wpłaty zaliczki należy dołączyć do zgłoszenia.Zaliczka wpłacona przez

uczestnika, który wygra rokowania, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia. Zaliczka

ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia

umowy. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który nie wygra rokowań, podlega zwrotowi

na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. Cenę nieruchomości uzyskaną w

rokowaniach osoba wygrywająca winna wpłacić na konto KZWŚ do dnia spisania aktu

notarialnego – umowy sprzedaży, która spisana zostanie w terminie 1-go miesiąca od daty

rozstrzygnięcia rokowań. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje nabywca wyłoniony w

rokowaniach. Likwidator Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w likwidacji

zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Przedmiot rokowań można oglądać w dni robocze od godz.7-mej do -15 tej.

Szczegółowe informacje odnośnie rokowań udzielane są w KZWŚ w likwidacji

Ligota Dolna 56 ,tel.077 418 29 59

Metryka

Liczba odwiedzin 817
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2008-03-04 11:50:51
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2008-03-04 11:50:51