logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O G Ł O S Z E N I E O K O N K U R S I E O F E R T

O G Ł O S Z E N I E


O K O N K U R S I E O F E R T


na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego

I. Starosta Kluczborski działając na podstawie art. 130a ust. 5c i ust.5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonywanie na obszarze Powiatu Kluczborskiego powierzonych przez Starostę Kluczborskiego zadań w zakresie:

O G Ł O S Z E N I E


O K O N K U R S I E O F E R T


na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego

I. Starosta Kluczborski działając na podstawie art. 130a ust. 5c i ust.5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonywanie na obszarze Powiatu Kluczborskiego powierzonych przez Starostę Kluczborskiego zadań w zakresie:

1. Usuwania pojazdów z drogi w przypadkach, określonych w art. 130a ust. 1 i 2 w/w ustawy, i umieszczania ich na parkingu strzeżonym;

2. Prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego dla umieszczenia usuwanych w/w pojazdów do czasu uiszczenia opłat za ich usunięcie i przechowywanie.II. Oferta, dotycząca usług wymienionych w pkt I.1 w zakresie usuwania pojazdów z drogi i umieszczania ich na parkingu strzeżonym, powinna zawierać:

 1. standard wyposażenia i oznakowania pojazdu przeznaczonego do usuwania lub przemieszczania pojazdów;

 2. liczbę i rodzaj pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów, kserokopie aktualnych dowodów rejestracyjnych pojazdów, którymi będą wykonywane usługi wraz z tytułem prawnym pojazdu w przypadku, gdy pojazd nie jest własnością oferenta;

 3. liczbę zatrudnionych kierowców i ich uprawnienia do kierowania pojazdami (kserokopie praw jazdy);

 4. deklarację oferenta dotyczącą czasu przybycia na miejsce zdarzenia licząc od momentu zgłoszenia zlecenia;

 5. proponowane ceny brutto usługi w PLN wraz z kalkulacją ceny za usunięcie jednego pojazdu z drogi (w tym: załadunek i rozładunek, dojazd i holowanie) dla pojazdów:

   1. rower i motorower,

   2. motocykl,

   3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t,

   4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t do 7.5 t,

   5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7.5 t do 16.0 t,

   6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16.0 t,

   7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne;

 1. zobowiązanie oferenta do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi;

 2. opinię Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy oferenta z policją.

 

III. Oferta, dotycząca usług wymienionych w punkcie I.2 w zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego, powinna zawierać:

1.standard wyposażenia parkingu strzeżonego, a zwłaszcza rodzaj ogrodzenia, rodzaj nawierzchni parkingu, oświetlenie i monitoring;
2.liczbę miejsc do parkowania pojazdów z możliwością wyznaczenia miejsc do parkowania wszystkich rodzajów pojazdów;
3.proponowany rodzaj zabezpieczenia pojazdów;
4.warunki utrzymywania pojazdów, a zwłaszcza pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi;
5.miejsce położenia parkingu;
6.proponowane ceny brutto usługi w PLN wraz z kalkulacją ceny (za każdą rozpoczętą dobę parkowania) dla pojazdów:
        1)   rower i motorower,
        2)   motocykl,
        3)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t,
        4)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t do 7.5 t,
        5)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7.5 t do 16.0 t,
        6)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16.0 t,
        7)   pojazd przewożący materiały niebezpieczne;  
7.tytuł prawny do dysponowania parkingiem (akty własności, umowy);
8.zobowiązanie oferenta do realizacji każdego zlecenia umieszczania pojazdu na parkingu strzeżonym;
9.opinię Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z policją.

 

 

IV. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. aktualny wydruk z CEIDG wygenerowany na dzień złożenia oferty i potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej (według PKD – nr 52.21Z);

 2. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON);

 3. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

 4. oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 z późn. zm.);

 5. zobowiązanie oferenta do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi (przez całą dobę);

 6. zobowiązanie oferenta do realizacji każdego zlecenia umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym (przez całą dobę);

 7. zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością lub kserokopie zawartej umowy;

 8. kserokopie aktualnych dowodów rejestracyjnych pojazdów, którymi będą wykonywane usługi wraz z tytułem prawnym pojazdu w przypadku, gdy pojazd nie jest własnością oferenta;

 9. kserokopie dokumentów, potwierdzających tytuł prawny do dysponowania parkingiem (akty własności, umowy);

 10. kserokopie praw jazdy kierowców zatrudnionych przez oferenta świadczącego usługi usuwania pojazdów z drogi.

 

 

V. Wymogi wobec złożonej oferty.

Przedmiotowa oferta powinna:

 1. zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, zaświadczenia;

 2. być przygotowana w sposób uniemożliwiający rozłączenie się kartek;

 3. wszystkie strony oferty łącznie z załącznikami powinny być ponumerowane i parafowane;

 4. być przygotowana zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert;

 5. znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na holowanie pojazdów oraz na prowadzenie parkingu” z adnotacją „Nie otwierać przed dniem 22.09. 2014 r.”.

VI. Informacje ogólne.

 1. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1) wraz z oświadczeniem (Załącznik Nr 2) można pobrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 (Wydział Komunikacji i Transportu – parter, pokój nr 08) lub na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kluczborku www.powiatkluczborski.pl. w zakładce Tablica ogłoszeń oraz na stronie BIP w Ogłoszenia i informacje pod linkiem: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/?c=1038

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 22.09.2014 r. o godzinie 11.00, oferty należy złożyć na dzienniku podawczym Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 (II piętro) lub przesłać pocztą na adres starostwa. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

 2. Do udzielania informacji z Oferentami upoważniony jest Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Norbert Barcz, tel. 77-418-52-18 wew. 138.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2014 r. o godz. 11.15.

 4. Wysokość opłat pobierana od właścicieli pojazdów zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/272/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2014 r.

 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez tego samego Oferenta więcej jak jednej oferty na poszczególne zadania określone w pkt. I.1, I.2.

 6. Powierzenie wykonywania zadań w zakresie usuwania pojazdów z drogi i prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego wybranemu oferentowi nastąpi zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych na okres odpowiadający w/w przepisom.

VII. Tryb oceny złożonych ofert.

 1. Oceny złożonych ofert dokona komisja powołana przez Starostę Kluczborskiego spośród pracowników Starostwa. Przy ocenie oferty wymienionej w pkt I.1 będą brane pod uwagę kryteria wymienione w pkt II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, a przy ocenie oferty wymienionej w pkt I.2 – kryteria wymienione w pkt III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.7.

 2. W trakcie postępowania Komisja może żądać od oferenta dodatkowych wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty oraz zapoznać się na miejscu u oferenta ze sprzętem przeznaczonym do usuwania pojazdów oraz terenem przeznaczonym na parking strzeżony.

 3. Komisja sporządzi protokół, w którym wskaże oferty spełniające postawione warunki oraz dokona ich oceny.

 4. O wynikach postępowania zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu. Wybrani oferenci zostaną podani do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatu Kluczborskiego www.powiatkluczborski.pl w zakładce Tablica ogłoszeń oraz na stronie BIP w Ogłoszenia i informacje pod linkiem: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/?c=1038

 

Kluczbork; dnia 25 sierpnia 2014 roku.

 

STAROSTA KLUCZBORSKI

 

Metryka

Liczba odwiedzin 919
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2014-09-04 14:57:34
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2014-09-04 14:57:34