logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZEZNANIE RYNKU na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia warsztatów

Projekt pn.: Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne. Umowa o dofinansowanie nr  RPOP.05.01.00-16-0025/17-00

 

Lasowice Wielkie, 12.03.2020 r.

GK.271.4.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZEZNANIE RYNKU

na podstawie Zarządzenia Nr 380/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014  w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto

na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia warsztatów

Cz. I – zakup i dostawa materiałów i preparatów biologicznych oraz modeli dydaktycznych

Cz. II – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w formie książek, atlasów i akcesoriów dydaktycznych

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A, woj. opolskie,

NIP 7511683021, REGON 531413024

tel. (77) 417 54 70, faks (77) 417 54 91.

PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie Regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 380/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 1. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia warsztatów.

Szczegółowy zakres wyposażenia dla cz. I Zamówienia:

Wyposażenie

OPIS

ilość

1

Model umożliwiający obserwację cyklu wody (proces parowania skraplania, opadów) – zestaw

(zestaw opatrzony opisem oraz zamknięty w specjalnej skrzynce z drewna lub tworzywa sztucznego)

Model z tworzywa sztucznego, służący do obserwowania procesu parowania, skraplania oraz opadów deszczu.

Zestaw składający się z: plastikowego pojemnika z makietą terenu 3d, pokrywki, podpórki, chmury, instrukcji obsługi

4 szt.

2

Mikroskop

Mikroskop umożliwiający obserwację prostych preparatów biologicznych. Mikroskop posiadający: oświetlenie LED z regulacją jasności, oświetlenie górne i dolne, powiększenia do 400x, okular 10x statyw metalowy, stolik z pokrętłami przesuwu, głowica monokulturowa, zasilanie sieciowe i na baterie. W zestawie wymagana ilość baterii.

13 szt.

3

ZESTAW- Przenośna stacja pogodowa pozwalająca rozróżniać, opisywać, mierzyć i zapisywać: temperaturę, zachmurzenie, kierunek. siłę wiatru, wielkość opadów atmosferycznych

(zestaw opatrzony opisem oraz zamknięty w specjalnej skrzynce wykonanej z drewna lub tworzywa sztucznego)

Zestaw zawierający termometry, kolektory deszczu, deszczomierz z adapterem, kompas, zwierciadło metalowe, plastikowe karty, statyw teleskopowy- kpl., tablice samoprzylepne, termometr cyfrowy, karty kompasu, model termometru, wiatrowskaz, termometr, tabele do obserwacji

2 szt.

4

 

 

 

 

 

Preparaty biologiczne

(po 25 szt. różnych preparatów opatrzonych opisem oraz zamknięte w specjalnej skrzynce wykonanej z drewna lub tworzywa sztucznego)

Botanika

(preparaty z zakresu botaniki, przeznaczonych do oglądania pod mikroskopem)

4 kpl.

Preparaty biologiczne

(25 szt. różnych preparatów opatrzonych opisem oraz zamknięte w specjalnej skrzynce wykonanej z drewna lub tworzywa sztucznego)

 Zoologia

(preparaty z zakresu zoologii, przeznaczonych do oglądania pod mikroskopem)

4 kpl.

Preparaty biologiczne

(5 szt. różnych preparatów opatrzonych opisem oraz zamknięte w specjalnej skrzynce wykonanej z drewna lub tworzywa sztucznego)

 Tkanki ssaków

(preparaty tkanek ssaków (zwierząt), przeznaczonych do oglądania pod mikroskopem)

4 kpl.

Preparaty biologiczne

(5 szt. różnych preparatów opatrzonych opisem oraz zamknięte w specjalnej skrzynce wykonanej z drewna lub tworzywa sztucznego)

Grzyby

(preparaty grzybów, przeznaczonych do oglądania pod mikroskopem)

4 kpl.

Preparaty biologiczne

(5 szt. różnych preparatów opatrzonych opisem oraz zamknięte w specjalnej skrzynce wykonanej z drewna lub tworzywa sztucznego)

Bezkręgowce

(preparaty bezkręgowców, przeznaczonych do oglądania pod mikroskopem)

4 kpl.

Preparaty biologiczne

(5 szt. różnych preparatów opatrzonych opisem oraz zamknięte w specjalnej skrzynce wykonanej z drewna lub tworzywa sztucznego)

Skrzydła owadów

(preparaty bezkręgowców, przeznaczonych do oglądania pod mikroskopem)

4 kpl.

5

 

Preparaty biologiczne/próbki

(15 szt. różnych preparatów opatrzonych opisem oraz zamknięte w specjalnej skrzynce wykonanej z drewna lub tworzywa sztucznego)

Rodzaje gleb

(preparaty/próbki gleb występujących na ziemi, w celu demonstracji i analizy w pracowni geograficznej bądź przyrodniczej)

2 kpl.

Preparaty biologiczne/próbki

(23 szt. różnych preparatów opatrzonych opisem oraz zamknięte w specjalnej skrzynce wykonanej z drewna lub tworzywa sztucznego)

Bakterie

(preparaty bakterii, przeznaczonych do oglądania pod mikroskopem)

2 kpl.

6

Zestaw do obserwacji oraz badania wód  gleb

(zestaw opatrzony opisem oraz zamknięty w specjalnej skrzynce wykonanej z drewna lub tworzywa sztucznego)

Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie łącznie ok. 500 testów kolorystycznych określających zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i stopnia pH badanej wody oraz umożliwiający zmierzenie kwasowości gleby.

Zestaw dydaktyczny zawierający: notatnik, płyn helliga, strzykawki, lupę (z pięciokrotnym powiększeniem, płyny, probówki, stojak, łyżeczki, płytki, skale barwne roztwory, siateczka

4 szt.

7

Magnetyczny system słoneczny zestaw

(zestaw opatrzony opisem oraz zamknięty w specjalnej skrzynce wykonanej z drewna lub tworzywa sztucznego)

Zestaw planet umożliwiający poznanie całego Układu Słonecznego. Planety są mocowane na magnesach, z możliwością przyczepienia do różnych tablic. Słońce o średnicy 25 cm. Zestaw składający się z 12 elementów.

2 szt.

8

Układ słoneczny
i gwiazdozbiory

(zestaw opatrzony opisem oraz zamknięty w specjalnej skrzynce wykonanej z drewna lub tworzywa sztucznego)

Model układu słonecznego, składający się z 8 planet i słońca w ruchu. Słońce jest podświetlane i oświetla krążące wokół planety. Model układu słonecznego pokazujący 9 planet w ruchu.

2 szt.

9

Pojemniki do obserwacji owadów

Pojemnik przeznaczony do oglądania owadów i insektów z góry i od dołu. Pojemnik z uchwytem, powiększenie obiektu wewnątrz z góry i z boku.

10 szt.

10

Kompas

Kompas umieszczony na trwałej obudowie, z oznaczonymi ośmioma kierunkami. Kompas o średnicy nie mniejszej niż 10 cm.

20 szt.

11

Lupa

Lupa: powiększenie 2x z możliwością powiększenia do 4x, soczewka plastikowa

16 szt.

12

Lornetka

Lornetka umożliwiająca powiększenie 8x, wodoodporna, waga do 350 g

12 szt.

 

Szczegółowy zakres wyposażenia dla cz. II Zamówienia

Wyposażenie

OPIS

ilość

1

Globus

Globus fizyczny o średnicy 220 mm, na podstawie wykonanej z tworzywa sztucznego

14 szt.

2

Globus

Globus fizyczny o średnicy 420 mm, na podstawie wykonanej z tworzywa sztucznego

4 szt.

3

Książka o drzewach polskich

Książka zawierająca opis i ilustracje najważniejszych gatunków drzew rosnących w polskich lasach i parkach. Maksymalna ilość stron: 40

30 szt.

4

Książka o owadach i pajęczakach

Książka zawierająca opis i ilustracje minimum 100 gatunków owadów i pajęczaków występujących w Polsce. Maksymalna ilość stron: 200

8 szt.

5

Książka o ptakach

Książka zawierająca opis i ilustracje minimum 100 gatunków ptaków występujących w Polsce. Maksymalna ilość stron: 200

8 szt.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zaoferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, musi posiadać atesty i certyfikaty zgodności z wymaganiami UE, wszystkie produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty higieniczne, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

Zamówienie obejmuje transport Wykonawcy.

Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była ich identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.

Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt co najmniej 2- letniej gwarancji, świadczonej na miejscu u Zamawiającego. Okres gwarancji i rękojmi liczone od dnia podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji użytkownika.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY.

Cena – 100%

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
 2. Termin składania ofert: pisemne oferty należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w nieprzekraczalnym terminie do 20.03.2020 r. do godziny 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, Sekretariat pok. 1 I piętro,

zaadresowanej w następujący sposób:

Urząd Gminy Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A

„Oferta na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia warsztatów”
nie otwierać przed 20.03.2020 r. godz. 10:00.

Podać należy nazwę i adres oferenta.

Godziny pracy Urzędu:

Pon, Wt, Czw – 7:30 do 15:30.

Śr – 7:30 do 16:30

Pt – 7:30 do 14:30

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Kontakt: Sara Marczak tel. 77 417 54 86

 • SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 • INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE PO WYBORZE OFERTY A PRZED PODPISANIEM UMOWY.
 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę odrębnym pismem bądź telefonicznie.
 3. Istotne postanowienia umowy zawiera załączony wzór umowy – załącznik nr 2.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Istotne postanowienia umowy.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2209
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-03-12 10:54:18
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-03-17 14:25:02

Historia zmian