logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

UCHWAŁA NR XL-291/14

UCHWAŁA NR XL-291/14

RADY GMINY LASOWICE WIELKIE

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

DO POBRANIA UCHWAŁA.pdf

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.późn. zm.) art. 5 ust. 1, 2, 3, 4, art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach

lokalnych

(Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące

Wielkie:

1) od gruntów:

a)

gruntów i budynków -

b) pod jeziorami,

c)

organizacje

2) od budynków lub ich

roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Lasowicezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji0,75 od 1 m2 powierzchni,zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,36 od 1 ha powierzchni,pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przezpożytku publicznego - 0,24 od 1 m2 powierzchni,części:

a) mieszkalnych -

0,65 od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych

na prowadzenie

działalności gospodarczej - 18,33 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -

10,70

od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych

przez podmioty

udzielające tych świadczeń - 4,65 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)

organizacje

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przezpożytku publicznego – 3,76 od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli –

1991 r. o podatkach i

w tym:

- od

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 styczniaopłatach lokalnych.rurociągów sieci kanalizacyjnej i budowli służących do odprowadzenia i oczyszczania ścieków - 1 % ich

wartości.

§ 2.

Wykonanie

uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.

§ 3.

Z dniem 31 grudnia 2014r. traci moc

2013r. w sprawie

Uchwała Nr XXXI-222/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 listopadaokreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4.

Uchwała

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Id: GCVBA-RITYG-SQFMQ-EGYVW-YKSTD. Podpisany Strona 1

§ 5.

Uchwała

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący

Rady Gminy

Rajmund Kinder

Id: GCVBA-RITYG-SQFMQ-EGYVW-YKSTD. Podpisany Strona 2

594 z

Metryka

Liczba odwiedzin 3294
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2014-11-26 09:26:08
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2014-11-26 09:26:08