logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie Nr 20/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie  Nr 20/15

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 26 stycznia 2015r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lasowice Wielkie w roku 2015

 

 

Na podstawie art. 27 ust. 3 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.2014.715j.t.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885j.t.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.2013.594 j.t.) zarządzam :

 

§ 1

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu gminy Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

§ 2

 

Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej Urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2015 r.

 

GMINA  LASOWICE  WIELKIE

reprezentowana przez

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie

na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ø  art. 27 ust. 3 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.2014.715 j.t.);

Ø  art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 j.t.);

Ø  art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

      (Dz. U. 2013.594 j.t. );

 

RODZAJ ZADANIA

Rozwijanie wśród ludności Gminy Lasowice Wielkie, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu; podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży drogą systematycznej pracy szkoleniowo – wychowawczej.

 

I. FORMA REALIZACJI ZADANIA : WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

II. TERMIN, WARUNKI REALIZACJI ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r.

2. Na realizację zadania proponuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 35 000zł.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

3. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.

4. Brak rozliczenia poprzednich umów skutkuje nie rozpatrywaniem złożonej oferty w konkursie.

 

IV. GMINA LASOWICE WIELKIE zastrzega sobie prawo do:

1. Negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania.

2. Możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.

 

V. WYMOGI OFERTY

1. Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t.) oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 Nr 6, poz. 25).

2. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

3. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze oferty. Oferty muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).

 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez starający się o przyznanie dotacji podmiot.

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacja zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie publiczne.

4. Uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;

5. Ocena wkładu rzeczowego, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków.

6. Dotychczasowa współpraca podmiotu składającego ofertę na realizację zadania publicznego z Gminą Lasowice Wielkie.

 

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT I TRYB WYBORU OFERTY

1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym z adnotacją „Konkurs na dotacje 2015 – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - I” w Sekretariacie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie 46-282 Lasowice Wielkie 99A .

2. Termin składania ofert: do 18.02.2015 r.

3. Oferty niespełniające warunków formalnych i złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia

4. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Złożone oferty zostają poddane ocenie formalnej i merytorycznej.

6. Do opiniowania ofert Wójt Gminy Lasowice Wielkie powołuje Komisję Opiniującą.

7. Dotacje na realizacje zadania publicznego przyznaje Wójt Gminy Lasowice Wielkie po zapoznaniu się z opinią Komisji Opiniującej Oferty złożone w konkursie.

8. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2014.1118 j.t.)

 

VIII. W roku 2014 Gmina Lasowice Wielkie przekazała na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju, dotacje w łącznej wysokości: 70 000 zł.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1672
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-01-26 14:17:29
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-01-26 14:17:29