logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie Nr 21/15

Zarządzenie Nr  21/15

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 03 lutego 2015 roku

 

w sprawie : przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego z zapleczem magazynowym  w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Ciarce nr 28 b

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.  Dz. U. z dnia 02 kwietnia 2014, poz. 518 ) oraz uchwały                                            Nr XXXI-216/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 października   2009 r. Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy  o powierzchni 38,50 m 2 i zaplecze magazynowe o powierzchni 21,00 m 2 w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Ciarce nr 28 b i oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 288/92, k.m. 3 zapisanej w KW nr 37608 stanowiącej własność gminy Lasowice Wielkie.

§ 2

  1. Lokal o którym mowa w § 1 został określony w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Wykaz o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie i stronie BIP  a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lasowice Wielkie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do
 Zarządzenia nr 21/15
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 03 lutego 2015 roku

WYKAZ

Lokal w budynku usytuowany na nieruchomości położonej w Ciarce nr 28 b                           przeznaczony na wynajem

1.

Oznaczenie przedmiotu najmu

Lokal mieści się w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Ciarce nr 28 b oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 288/92, k.m. 3 zawartej w                  KW 37608 stanowiącej własność Gminy Lasowice Wielkie

2.

Opis nieruchomości

Lokal użytkowy o powierzchni 38,50 m 2  wraz z zapleczem magazynowym o powierzchni 21,00 m 2

3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Sklep spożywczo-przemysłowy

4.

Stawka czynszu

Cena wywoławcza czynszu  :  193,29 zł   ( brutto )

Lokale  handlowe – cena za 1 m2  - - 3,10 zł

Pomieszczenia magazynowe – cena za 1 m2  -- 1,80 zł     

5.

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu

Do dnia 10 każdego miesiąca

6.

Zasady aktualizacji opłat

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie ustalania minimalnych stawek za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie

7.

Okres wynajmu

Na okres 3 lat od daty podpisania umowy

8.

Informacje dodatkowe

Nieruchomość przeznaczona tylko do prowadzenia działalności gospodarczej

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1663
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-02-03 09:02:41
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-02-03 09:02:41