logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Lasowice Wielkie, 18.02.2015 r.

ZP.271.1.2015

Wykonawcy, którzy
złożyli oferty w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie”.

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

W związku z art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania Nr ZP.271.1.2015 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj. 628.488,78 zł brutto (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem i 78/100 zł brutto).

W postępowaniu złożono 2 oferty o następujących cenach:

- oferta Nr 1 – 907.200, 00 zł brutto (słownie: dziewięćset siedem tysięcy dwieście zł brutto);

- oferta Nr 2 – 880.917,12 zł brutto (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemnaście i 12/100 zł brutto).

W związku z powyższym oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

Liczba odwiedzin 3470
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-02-18 09:50:32
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-02-18 09:50:32