logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie- wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego w m-ści Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 04.12.2015 r.
 
 
 
 
GK.6733.7.2015
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)   
 
 
zawiadamiam
 
 
że w dniu 04.12.2015 r., została wydana decyzja GK.6733.7.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi powiatowej nr 1330 O w miejscowości Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego – wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku 1.302 km, jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszych” na dz. nr: 235 arkusz mapy 2, dz. nr 26/1 arkusz mapy 3, dz. nr 305 arkusz mapy 4  w miejscowości Lasowice Wielkie.
.
           Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek od 730  do 1530, środa od 730 do 1630, piątek od 730 do 1430.
            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lasowice Wielkie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
           Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 
 
 
Otrzymują :
  1. Sołtys wsi Lasowice Wielkie
 -     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
 -     na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
2.    A/a.
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 599
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2015-12-04 14:14:16
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2015-12-04 14:14:16