logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przystąpieniu do powtórzenia czynności badania i oceny ofert

Lasowice Wielkie, 11.05.2016
ZP.271.3.2016
 
Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu
 
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz przystąpieniu do powtórzenia czynności badania i oceny ofert
 
Dot. przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie”.

            Zamawiający informuje, że w dniu 09.05.2016 r. wpłynęła do Zamawiającego przekazana przez Wykonawcę Remondis Opole Sp. z o.o. 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9 informacja o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez Zamawiającego.
            W celu wyjaśnienia wskazanych zarzutów Zamawiający unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 05.05.2016 r. i jednocześnie informuje, że dokona ponownego badania i oceny ofert. Po zakończeniu czynności powtórzenia badania i oceny ofert Zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcom zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
Uzasadnienie:
W dniu 09.05.2016 r. Zamawiający otrzymał od Wykonawcy REMONDIS Opole Sp. z o.o. 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9 informację o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego. Wnosząc informację Wykonawca zawiadomił Zamawiającego, że zdaniem Spółki Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postepowaniu i powinien zostać wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona (w załączeniu kserokopia wniesionej informacji). Ze względu na złożoną przez Wykonawcę Remondis Opole Sp. z o.o. 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9 informację o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego informuję, że Zamawiający w dniu 10.05.2016 r. dokonał wizji lokalnej wykazanej bazy magazynowo-transportowej i powziął wątpliwości co do tego, że baza ta spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2011 r. poz. 122)
W związku z wystąpieniem nowych okoliczności Zamawiający postanowił unieważnić czynność wyboru najkorzystniejszej oferty i tym samym przystępuje do powtórzenia czynności badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3564
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-05-11 16:06:33
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-05-11 16:06:33