logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania w sferze KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2016 roku

Zarządzenie nr 168/16
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 02 czerwca 2016r.
 
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania
w sferze KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI
na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2016 roku
 
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2016.239) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2016.446)  zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Ogłaszam otwarty konkurs ofert dotyczący wykonywania zadań w sferze KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2016 roku przez organizacje pozarządowe.
 
§ 2
 
Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej Urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1671
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-06-02 13:44:56
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-06-02 13:44:56