logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 13.06.2016 r.
RG. 0004.14.2016                                                          
                                          
                                                 Z A W I A D O M I E N I E
              
                   Zwołuję na dzień  29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
 
Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
 7. Przedstawienie – odczytanie uchwały nr 82/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2015.
 9. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 17  maja 2016 r. dotyczącego rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok i sprawozdania finansowego gminy za rok 2015.
 • Uchwała nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
 • Wniosek Nr 38/16 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wystąpienia do Rady Gminy Lasowice Wielkie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie z wykonania budżetu gminy za rok 2015.
 1. Przedstawienie – odczytanie uchwały nr 220/2016 z dnia 27.05.2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2015 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2016 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutów sołectw na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
 6. Pytania, wnioski, interpelacje.
 7. Dyskusja.
 8. Odpowiedzi.
 9. Zamknięcie sesji.
                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                             Rady Gminy
   Rajmund Kinder
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 3756
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2016-06-16 13:50:25
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2016-06-16 13:50:25