logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie, dnia 22.08.2016 r.
RG. 0004.18.2016                                                          
                                                                           
                                          Z A W I A D O M I E N I E
           
           Zwołuję na dzień  31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
 
Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy za okres kwiecień – czerwiec 2016 r.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Budżetu i Finansów z dnia 19.08.2016 r.
 • Komisji Komunalno – Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 22.08.2016 r.
 • Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 29.08.2016 r.
 • Komisji Rewizyjnej z dnia 20.07.2016 r. , 26.08.2016 r.
 1. Rozpatrzenie skargi z dnia 20.06.2016 r. na Wójta Gminy Lasowice Wielkie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu statutów sołectw na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie „ .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  zaliczenia drogi w miejscowości Chocianowice zlokalizowanej na działce nr 277/151, k.m.1 na terenie Gminy Lasowice Wielkie do kategorii dróg gminnych i ustaleniu jej przebiegu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lasowice Wielkie z Panią Teresą Tomków kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego o powierzchni 126,10 m² położonego w budynku 99A w Lasowicach Wielkich znajdującym się na działkach nr 29/12 i 29/13, karta mapy 5, obręb Lasowice Wielkie na okres 5 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
 12. Pytania, wnioski, interpelacje.
 13. Dyskusja.
 14. Odpowiedzi.
 15. Zamknięcie sesji.
                                                                                                     Przewodniczący                                                                                Rady Gminy Rajmund Kinder
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 3742
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2016-08-24 13:11:38
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2016-08-24 13:11:38