logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 21.11.2016 r.
RG. 0004.24.2016                                                          
                                              
 
                                                   Z A W I A D O M I E N I E
              
                  Zwołuję na dzień  30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Przedstawienie – odczytanie protokołów z posiedzeń Komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
  • Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 14.11.2016 r.
  • Budżetu i Finansów z dnia 18.11.2016 r.
 7. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lasowice Wielkie w roku szkolnym 2015/2016.
 8. Przedstawienie informacji oraz opinii o podmiotach w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 9. Przedstawienie informacji o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych radnych  za rok 2015 .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Lasowice Wielkie.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie
 • poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki,
 • poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice,
 • poparcia apelu Rady Gminy Prószków do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków,
 • poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Małych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lasowice Wielkie na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Rozpatrzenie wniosku z dnia 21.10.2016 r. Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Spółka z o.o. Kluczbork ul. Kołłątaja 7 o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków .
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania w Gminie Lasowice Wielkie przedsiębiorstwa :Wodociągi i Kanalizacja „ HYDROKOM „ Sp. z o.o. ul. Kołątaja 7, Kluczbork
  • Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Lasowice Wielkie.
 1. Rozpatrzenie wniosku z dnia 21.10.2016 r. Gminy Lasowice Wielkie  o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba, Wędrynia w Gminie Lasowice Wielkie.
 1. Ustalenie stawek podatkowych na rok 2017.
 • podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • ustalenie stawki dla podatku rolnego i leśnego,
 • informacja dotycząca zwolnień z podatku od nieruchomości,
 • informacja w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności,
 • informacja w sprawie zarządzenia  poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagradzania za inkaso,
 • informacja w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 1. Pytania, wnioski, interpelacje.
 2. Dyskusja.
 3. Odpowiedzi.
 4. Zamknięcie sesji.
 
 
                                                                                                            Przewodniczący                                                                                                                Rady Gminy                                                                                         Rajmund Kinder
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 4135
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2016-11-23 15:51:56
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2016-11-23 15:51:56