logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie Nr 25217

Zarządzenie Nr   25217
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 13 lutego 2017 roku
 
w sprawie : przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego z zapleczem magazynowym  w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Tułach

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.  Dz. U. z dnia 02 kwietnia 2014, poz. 518 z póź. zm.) oraz uchwały                                            Nr XXXI-216/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 października   2009 r. Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje:
§ 1
Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy  o powierzchni 25,00 m 2 i zaplecze magazynowe o powierzchni 18,80 m 2 w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Tułach nr 39 b i oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 201/1, k.m. 5 zapisanej w KW nr 36532 stanowiącej własność gminy Lasowice Wielkie.
§ 2
  1. Lokal o którym mowa w § 1 został określony w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Wykaz o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie i stronie BIP  a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lasowice Wielkie.
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Załącznik do
 Zarządzenia nr 252/17                                                                                                                                 Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 13 lutego 2017 roku
WYKAZ
Lokal w budynku usytuowany na nieruchomości położonej w Tułach 39 b      przeznaczony na wynajem
1. Oznaczenie przedmiotu najmu Lokal mieści się w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Tułach 39 b oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 201/1 , k.m. 5 zawartej w  KW 36532 stanowiącej własność Gminy Lasowice Wielkie
2. Opis nieruchomości Lokal użytkowy o powierzchni 25,00 m 2  wraz z zapleczem magazynowym o powierzchni 18,80 m 2
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania Sklep spożywczo-przemysłowy
4. Stawka czynszu Cena wywoławcza czynszu  :  111,34 zł   ( brutto )
Lokale  handlowe – cena za 1 m2  - - 3,10 zł = 77,50
Pomieszczenia magazynowe – cena za 1 m2  -- 1,80 zł = 33,84    
5. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu Do dnia 10 każdego miesiąca
6. Zasady aktualizacji opłat Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie ustalania minimalnych stawek za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie
7. Okres wynajmu Na okres 3 lat od daty podpisania umowy
8. Informacje dodatkowe Nieruchomość przeznaczona tylko do prowadzenia działalności gospodarczej
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1529
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2017-02-13 09:11:43
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2017-02-13 09:11:43