logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 29 marca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie,

 Lasowice Wielkie, dnia 20.03.2017 r.
RG. 0004.7.2017                                                          
                                              Z A W I A D O M I E N I E
          Zwołuję na dzień  29 marca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Informacja Prezesa Gminnej Spółki Wodnej dotycząca działalności spółki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
 5. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22.02.2017 r. i 02.03.207 r.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołów z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Rewizyjnej z dnia 28.02.2017 r.
 • Budżetu i Finansów z dnia 17.03.2017 r.
 • Komisji doraźnej w celu opracowania zmian do Statutów Sołectw Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15.03.2017 r. 
 1. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.
 2. Przedstawienie – odczytanie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
 • Uchwałę nr 691/2016 z dnia 27 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu,
 • Uchwała nr 3/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2017 roku.
 5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie na lata 2012-2032 „
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lasowice Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 9. Przedstawienie planu wydatków jednostek OSP z terenu gminy na lata 2017 – 2021.
 10. Pytania, wnioski, interpelacje.
 11. Dyskusja.
 12. Odpowiedzi.
 13. Zamknięcie sesji.
  Przewodniczący Rady Gminy
   Rajmund Kinder
 

Metryka

Liczba odwiedzin 3302
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2017-03-21 12:47:23
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2017-03-21 12:47:23