logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwoleń wyszczególnionych w art. 7 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 13 września 1996r. „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

nowa podstrona, dodana 2006-06-01

ZARZĄDZENIE NR 251/06

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

z dnia 20 marca 2006r.

 

w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań  jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się  o uzyskanie  zezwoleń wyszczególnionych w art. 7 ust. 1 pkt. 1-4  ustawy z dnia 13 września 1996r. „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. Nr 236 poz. 2008 z 2005r./ oraz §2, §3 i §4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia /Dz.U.Nr 5 poz. 33 z 2005r./  zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Ustala się niniejszym wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:

  1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2.

Zezwolenie na świadczenie usług, o których mowa w §1, na terenie gminy Lasowice Wielkie wydawane jest na wniosek przedsiębiorcy, który posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności, o którą się ubiega.

 

§ 3.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i ich transport powinien: 

 

1/ wystąpić do Wójta Gminy z wnioskiem o wydanie zezwolenia wraz z kompletem wymaganych załączników określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w   gminach  /Dz.U.Nr 236 poz. 2008 z 2005r./,

 

2/ posiadać niezbędny sprzęt oraz wyposażenie techniczne uwzględniające wymagania dotyczące   pojazdów, pojemników lub worków  oraz bazy transportowej opisane w Rozporządzeniu Ministra   Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych  /Dz.U.Nr 193, poz. 1617 z 2002r./ oraz wymagania zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Lasowice Wielkie przyjętej Uchwałą  Nr XXXVIII-224/06 z dnia 28  lutego 2006r. przez Radę Gminy,

3/ posiadać właściwe urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, spełniających wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lasowice Wielkie , tj.  pojemniki, kontenery lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów w sposób selektywny, mający na celu wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia odpadów komunalnych, a także umożliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów,

4/  posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów stałych bądź płynnych do dalszego  przetworzenia lub unieszkodliwienia,

5/ posiadać umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej,

6/ posiadać możliwość pozwalającą na prowadzenie ewidencji odbieranych odpadów w tym odrębnie na  ewidencję odpadów selektywnie zebranych,

 

7/ dostarczyć na żądanie organu wydającego zezwolenie szczegółową kalkulację kosztów funkcjonowania  systemu,

 

8/ posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów,

 

9/ Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

 

1.                  posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt,

2.                  zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko‑weterynaryjną

3.                  posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.

 

10/  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

 

1)          prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2)          posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,

3)          posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),

4)      prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,

5)          posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać.

 

§ 4

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w § 1 zobowiązany jest do:

1/ wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia i potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych niniejszym Zarządzeniem, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności,

2/ umożliwienia organowi wydającemu zezwolenie, lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom, na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia.

§ 5

Przy świadczeniu usług należy przestrzegać przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.

 

§ 6.

Zarządzenie  podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego treści na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz poprzez umieszczenie w biuletynie informacji publicznej.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z zastrzeżeniem, iż przedsiębiorstwa, które posiadają już zezwolenie na wskazane w niniejszym zarządzeniu działalności,  mają okres 6 miesięcy na dostosowanie się do w/w wymagań licząc od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 1 czerwca 2006r. do 31 grudnia 2006r.

 

 
informację wytworzył(a): Anna Malejki
za treść odpowiada: Anna Malejki
data wytworzenia: 01.06.2006

Metryka

Liczba odwiedzin 3013
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2006-06-02 00:56:37
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2006-06-02 00:56:37