logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Przetarg nieograniczony Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do jednostek wchodzących w skład Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich

Zamawiający:
Zespół Gimnazjalno -Szkolno-Przedszkolny       Nr zamówienia: KS.26.5.2013 w Lasowicach Wielkich

Przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do jednostek wchodzących w skład Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich

 

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp

 

Zamawiający

Zespół Gimnazjalno -Szkolno-Przedszkolny w Lasowicach Wielkich, Lasowice Wielkie 83, 46-282 Lasowice Wielkie, tel. (77) 414 17 12,

 fax.(77) 414 17 12 wew. 27

Przedmiot zamówienia

Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do jednostek wchodzących w skład Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich

Termin wykonania zamówienia

Od dnia 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Zakres zamówienia

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uPzp.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego Normę PN–C-96024:2011, wraz z transportem i rozładunkiem do następujących obiektów:

- Szkoły Podstawowej w Laskowicach,  adres: 46-282 Lasowice Wielkie, Laskowice ul. Szkolna 19,

- Publicznego Gimnazjum w Lasowicach Wielkich, 46-282 Lasowice Wielkie 83

według potrzeb Zamawiającego.

Przewidywana ilość zapotrzebowanego oleju w okresie obowiązywania umowy wyniesie ok. 62 000 litrów.

Dostarczany olej opałowy powinien spełniać następujące wymogi jakościowe:

-        wartość opałowa paliwa- nie mniej niż 42,6 ( MJ/kg),

-        zawartość siarki do 0,10% (m/m),

-        gęstość w temp. 15ºC,- nie wyższa niż 860 kg/m3,

-        temperatura płynięcia do -20ºC,

-        lepkość kinetyczna maksymalnie 6,00 mm2/S,

-        zawartość wody do 200 (mg/kg).                                                                                      

 Jakość dostarczanego oleju opałowego musi odpowiadać obowiązującym normom i posiadać świadectwo jakości. W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez świadectwa Zamawiający odmówi przyjęcia tej dostawy. W przypadku dostarczenia oleju opałowego złej jakości, w wyniku czego nastąpi awaria lub zniszczenie urządzeń kotłowni olejowej lub też stwierdzi się niską wydajność opałową - dostawca pokryje Zamawiającemu poniesione szkody.

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca.

Jednorazowo zamawiana będzie ilość od 2000 do 14000 litrów.

Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez Podwykonawcę i jego personel oraz osoby z nim współpracujące.

2.      Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV: 09.13.51.00-5 – olej opałowy.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.

Forma elektroniczna : www.bip.lasowicewielkie.pl

Na wniosek wykonawcy forma pisemna: Zespół Gimnazjalno -Szkolno-Przedszkolny w Lasowicach Wielkich, Lasowice Wielkie 83, 46-282 Lasowice Wielkie

Termin składania ofert

19.12.2013 r.  do godz. 12.00, otwarcie ofert godz. 12.15

Miejsce składania ofert

Zespół Gimnazjalno -Szkolno-Przedszkolny w Lasowicach Wielkich, Lasowice Wielkie 83, 46-282 Lasowice Wielkie, sekretariat.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z Art. 22 ust.1 spełniają warunki dotyczące:

1)     Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Warunek będzie spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje koncesją na obrót paliwami. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego do oferty.

2)     Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego do oferty.

3)     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany     jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego do oferty.

4)     Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany     jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego do oferty.

5)     Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 SIWZ,  zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

Informacja o oświadczeniach 
lub dokumenty, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 UPzp

1.      W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp:

a)      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /zał. nr 2 do SIWZ/,

b)      koncesja na obrót paliwami.

2.      Oświadczenia lub dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postęp. o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych:

a)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, /zał. nr 2 do SIWZ/,

b)   aktualny odpis z właściwego  rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert,

c)    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert /załącznik wykonawcy/,

d)   aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert /załącznik wykonawcy/.

3.      Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4.      Pozostałe wymagane dokumenty:

a)    formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/,

 

5.  Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub    zdolnościach finansowych innego  podmiotu:    

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeśli dotyczy - w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego podmiotu do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej, a jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia /dołączenia do oferty/ w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w pkt 2 ppkt a) niniejszego rozdziału, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

 

6.  W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki cywilne) należy spełnić następujące warunki:

a)      wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

b)      do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w formie pisemnej tj. w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie), o którym mowa powyżej, 

c)      oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w pkt 2 ppkt a) składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

d)      Pełnomocnictwo ma w szczególności wskazywać zakres umocowania pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa powinno również wynikać, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy. Jego treść powinna także identyfikować wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika.

e)      dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców, w tym ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika,

f)        w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. 6 SIWZ Wykonawcy mogą spełnić łącznie.

 

Oferta oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą być podpisane zgodnie z zasadami określonymi rozdz. 13 SIWZ przez każdego wykonawcę lub ustanowionego pełnomocnika.

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniecznie byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin na składanie ofert.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem – za zgodność z oryginałem. W przypadku gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wadium

Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert

Cena oferty – 100 %

Termin związania ofertą

30 dni

Inform. o dofin. projektu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Nie dotyczy

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 795
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-12-19 13:15:00
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-12-10 15:17:52