logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Lasowice Wielkie, dnia 27.07.2017 r.
 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania
Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz.U. z  2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Rady Gminy Lasowice Wielkie Uchwały
nr XXVIII/172/17 z dnia 26  kwietnia 2017 r. zmienionej Uchwałą nr XXX/188/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie.
Zmiana „Studium…” dotyczy terenów położonych w sołectwach:

  1. Chocianowice,
  2. Jasienie,
  3. Lasowice Wielkie,
  4. Gronowice,
  5. Tuły,
  6. Chudoba,
  7. Wędrynia.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Zmiany Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
 
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie w terminie do dnia 
 
Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie
  • ustnie do protokołu w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email:  ug@lasowicewielkie.pl

 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.
 
Wójt Gminy Lasowice Wielkie
 
      
            Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 2043
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2017-07-27 12:38:49
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2017-07-27 12:38:49