logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja z otwarcia ofert - „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”

Lasowice Wielkie, 28.02.2018 r.

ZP.271.1.2018
 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję:

w dniu 28.02.2018 r. o godz. 12:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 12:00 złożonych zostało 2 oferty przez n/w Wykonawców.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

394 381,00 zł brutto

 

Oferty złożyli:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Gwarancja jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4
41-923 Bytom

556 473,73 zł

60 miesięcy

 

zgodnie z SIWZ

 

zgodnie z SIWZ

 

2

PHU „GAWLIK” Paweł Gawlik
ul. Gospodarcza 24/2
32-600 Oświęcim

428 205,10 zł

60 miesięcy

 

zgodnie z SIWZ

 

zgodnie z SIWZ

 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Metryka

Liczba odwiedzin 3908
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-02-28 13:46:23
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-02-28 13:46:23