logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja z otwarcia ofert - Budowa parkingów typu P+R w miejscowości Jasienie oraz Lasowice Wielkie

Projekt pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” (nr umowy RPOP.03.01.01-16-0004/16-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III  - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 – Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych. Projekt partnerski.

Lasowice Wielkie, 04.04.2018 r.

 

 

ZP.271.2.2018
 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa parkingów typu P+R w miejscowości Jasienie oraz Lasowice Wielkie”.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję:

w dniu 04.04.2018 r. o godz. 12:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 12:00 złożonych zostało 2 oferty przez n/w Wykonawców.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

część I zamówienia 83.770,00 zł brutto,

cześć II zamówienia 58.770,00 zł brutto,

część III zamówienia 25.080,00 zł brutto,

 

Oferty złożyli:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Część zamówienia

Oferowana cena brutto

Gwarancja jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

F.H. Euro Standard s.c. Antoni i Andrzej Król

45-525 Opole

ul. Strzelecka 53a

I

104.661,28 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

II

78.057,90 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

III

15.677,65 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

2

P.H.U. Chceck Point Ginter Blys

Chocianowice 113A

46-280 Chocianowice

I

79.493,89 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

II

53.480,46 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

III

11.019,74 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 3217
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-04-04 15:18:29
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-04-04 15:18:29