logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa parkingów typu P+R w miejscowości Jasienie oraz Lasowice Wielkie - Część I, Część II, Część III ”

 

Projekt pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” (nr umowy RPOP.03.01.01-16-0004/16-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III  - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 – Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych. Projekt partnerski.

 

Lasowice Wielkie, dnia 27.04.2018 r.

 

 

nr sprawy: ZP.271.2.2018

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa parkingów typu P+R w miejscowości Jasienie oraz Lasowice Wielkie

Część I - Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Jasienie.

Część II - Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Lasowice Wielkie.

 Część III – Budowa zjazdu dla parkingu w miejscowości Jasienie”.

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa parkingów typu P+R w miejscowości Jasienie oraz Lasowice Wielkie”  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, gwarancja jakości – 40%) wybrano na część I, II, i III ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

P.H.U. Chceck Point Ginter Blys

Chocianowice 113 A

46-280 Chocianowice

 

łączna liczba uzyskanych punktów dla części I – 100, dla części II – 100, dla części III - 100

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ,.

 

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Lp

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – waga 60%
/pkt./

Gwarancja jakości - waga 40%    /pkt./

Łączna liczba  punktów

Część

I

Część

II

Część

 III

Część

I

Część

 II

Część

III

Część

I

Część

 II

Część III

 

1.

F.H. Euro Standard s.c.

Antoni i Andrzej Król

45-525 Opole

ul. Strzelecka 53a

 

 

45,58

 

41,11

 

42,18

 

40

 

40

 

40

 

85,58

 

81,11

 

82,18

 

2.

 

P.H.U. Chceck Point Ginter Blys

Chocianowice 113A

46-280 Chocianowice

 

60

 

60

 

60

 

40

 

40

 

40

 

100

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

Do pobrania

  • Liczba pobrań 292
    Osoba która wysłała plik Grażyna Wyrwa
    Osoba która dodała plik Grażyna Wyrwa
    Data wysłania 2018-04-27

Metryka

Liczba odwiedzin 3622
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-04-27 13:40:02
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-04-27 13:40:02