logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja z otwarcia ofert - Zakup i dostawę średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Jasieniu

 

 

Lasowice Wielkie, 22.05.2018 r.

 

 

 

ZP.271.3.2018
 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4  dla OSP w Jasieniu”.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję:

w dniu 22.05.2018 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 10:00 złożonych zostało 2 oferty przez n/w Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 715.000,00 zł

 

Oferty złożyli:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Okres bezpłatnego serwisu na podwozie, zabudowę pożarniczą
i wyposażenie samochodu

Okres gwarancji
i rękojmi na zabudowę pożarniczą
i wyposażenie samochodu

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
MOTO – TRUCK
Leszek Chmiel
25-116 Kielce
ul. Ks. P. Ściegiennego 270

703.560,00 zł

36 miesięcy

36 miesięcy

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

2

Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z.o.o.
ul. Bestwińska 105A
43-346 Bielsko-Biała

779.820,00 zł

48 miesięcy

48 miesięcy

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 3239
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-05-22 13:18:07
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-05-22 13:18:07