logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba”.

 

Lasowice Wielkie, dnia 06.03.2009 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba”.
 
Na podstawie art.39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (Dz.U. nr 199 poz.1227). zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba”
Do sporządzania w/w projektu przystąpiono na podstawie „Uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XLVI-241/06 z dnia 29 maja 2006r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba”. Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 17.11.2008r. do 15.12.2008r. i jego dokumentacja jest dostępna w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba w terminie
21 dni od dnia publikacji obwieszczenia.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A,
46-282 Lasowice Wielkie, zgodnie z art.40 w/w ustawy w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug@lasowicewielkie.pl lub ustnie do protokołu.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości lub terenu których dotyczy.
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 912
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2009-03-12 09:07:00
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2009-03-12 09:07:00