logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Ø 90 mm o długości 57,0 m”, na działkach nr: 10/14; 10/11 arkusz mapy 2, w miejscowości Trzebiszyn.

Lasowice Wielkie 01.06.2018 r.

 

 

 

 

GK.6733.2.2018.ZJ

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 778) w związku z art.49 oraz art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23),   

 

 

zawiadamiam

 

 

że w dniu 01.06.2018r., została wydana decyzja GK.6733.2.2018.ZJ w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia „budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Ø 90 mm o długości 57,0 m”, na działkach nr: 10/14; 10/11 arkusz mapy 2, w miejscowości Trzebiszyn.

           Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek od 730  do 1530, środa od 730 do 1630, piątek od 730 do 1430.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lasowice Wielkie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

           Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

Otrzymują :

  1. Sołtys wsi Trzebiszyn

 -     na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

 -     na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

  1.  A/a.

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 524
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-06-04 07:53:34
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-06-04 07:53:34