logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRON DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø 50 ÷ 125 mm i osiedlowej pompowni ścieków” na dz. nr: 493/283 arkusz mapy 2 w miejscowości Jasienie

Lasowice Wielkie 19.07.2018r.

 

 

 

 

GK.6733.5.2018.ZJ

 

 

                                                                                                                             O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017. 1257 z późn. zm).  

 

 

zawiadamiam

 

       O uprawnieniach stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, przed wydaniem decyzji umożliwia się stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dot. przedsięwzięcia: : „budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø 50 ÷ 125 mm i osiedlowej pompowni ścieków” na dz. nr: 493/283 arkusz mapy 2 w miejscowości Jasienie, dz. nr: 62; 56; 58; 33/2 arkusz mapy 1, dz. nr: 77; 35; 7/3; 14/3; 46/8; 29/4; 45; 9; 19; 28; 76; 75; 195 arkusz mapy 2, dz. nr: 75; 47; 195/93 arkusz mapy 3, dz. nr: 153/1; 175; 153/4; 20/5; 20/7; 24/1; 28/1; 28/2; 28/6; 56; 58/1; 161; 159; 164; 165; 168; 169; 174; 17/1 arkusz mapy 4, dz. nr: 49 arkusz mapy 5, dz. nr: 45/5 arkusz mapy 6 w miejscowości Lasowice Małe.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

 

 

 

Zamieszczono :

 

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Jasienie
  2. Tablica ogłoszeń w sołectwie Lasowice Małe
  3. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  5.   A/a

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1404
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-07-19 10:34:59
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-07-19 10:34:59