logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice”

Lasowice Wielkie, 30.08.2018 r.

ZP.271.6.2018
 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice”
w ramach zadania   pn.: Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję:

w dniu 30.08.2018 r. o godz. 12:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 12:00 złożona została 1 oferta przez n/w Wykonawcę.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 312 803,29 zł

 

Oferty złożyli:

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Gwarancja jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KBJT

46-300 OLESNO,

UL. MODRZEWIOWA 5

267.656,94ZŁ

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2993
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-08-30 12:37:20
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-08-30 12:37:20