logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Ogłoszenie o konkursie z zakresu UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu
-          UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE;

 

Konkurs ogłoszony na podstawie:
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.),
I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań
 1. Zakres zadania obejmuje zorganizowanie turnieju sportowego (zawodów sportowych) dla mieszkańców gminy Lasowice Wielkie.
 2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą projektu, harmonogramu realizacji zadania. 
 3. Wymagania co do realizacji projektu: 
o   Zarząd organizacji winien podjąć uchwałę o podjęciu się realizacji projektu,
o   w uchwale Zarządu organizacji powinien być wskazany minimum trzyosobowy zespół odpowiedzialny za projekt oraz późniejsze jego zrealizowanie. 
 1. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w projekcie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających najwyższą skuteczność.
 2. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie wsparcia zadania. 
II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 roku.
 1. Na realizację zadań przeznacza się łączną kwotę 10 000 zł.
 2. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Komisji Konkursowej,
 3. Dotacje nie zostaną przyznane na zadania i zakupy inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.),
III. Zasady przyznawania dotacji.
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) lub innych właściwych przepisów.
 2. Wójt Gminy przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. Niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi na rachunek Urzędu Gminy Lasowice Wielkie w terminie 14 dni od zakończenia wykonywania zadania.
 5. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową wnioskodawcy.
 6. W przypadku nie przestrzegania warunków zawartych w umowie (stwierdzonego na podstawie bieżącej analizy sprawozdań merytorycznych i finansowych lub na podstawie kontroli przeprowadzonej w miejscu realizacji umowy), w szczególności wydatkowania środków finansowych niezgodnie z ich  przeznaczeniem, dokonywania samowolnych lub nieuzasadnionych zmian rzeczowych i finansowych, niegospodarne i nieoszczędne wydatkowanie kwot dotacji, uzyskiwania dochodów z tytułu realizacji zleconych zadań, zastrzega się w umowie prawo do wstrzymania finansowania zadania oraz do wystąpienia o zwrot dotychczas przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Zadania winny być wykonywane w miesiącach VIII – X 2009 roku.
 2. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji umów upływa w terminie 30 dni od daty zakończenia wykonania zadania.
 3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. 
 4. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na: 
  1. zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
  2. zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji,
  3. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczenia finansowego i sprawozdania merytorycznego, 
  4. dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych uzgodnień z Wójtem Gminy Lasowice Wielkie,
  5. oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
  6. wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania zlecone. 
V. Termin i warunki składania ofert.
 1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć w zamkniętych kopertach do 28 sierpnia 2009 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.
 2. Kopertę należy opisać w następujący sposób:
a)    pełna nazwa Podmiotu występującego o dotację wraz z adresem,
b)    nazwa zadania publicznego, w ramach którego składana jest oferta,
c)    nazwa zadania realizowanego przez Podmiot składający ofertę oraz kwota o którą wnioskuje.
 1. W konkursie mogą brać udział następujące podmioty: 
  1. organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, prowadzące określoną działalność statutową z zastrzeżeniem, o którym stanowi art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w odpowiednim zakresie, 
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność statutową dotyczącą zagadnień rozwoju i odnowy wsi.
  4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 1. Formularz oferty konkursowej powinien być zgodny z wzorem określonym w
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
5.    Zadanie przedstawione we wniosku musi być zgodne ze statutem organizacji
występującej o dotację celową oraz tematyką konkursu ofert.
6. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
a) spis załączników ułożonych w kolejności wynikających z zapisów poniżej,
b) aktualny statut organizacji,
c) dokument stanowiący o podstawie działalności organizacji: w przypadku stowarzyszeń i fundacji aktualny odpis z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji,
d) oświadczenie, iż organizacja nie wykorzystała dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem wykluczającym prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z poźn. zm.),
e) sprawozdanie finansowe z działalności organizacji za ubiegły rok – lub w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,
f) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok – w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,
g) dodatkowe załączniki mogące mieć znaczenie przy realizacji projektu (np. pisemne rekomendacje, listy intencyjne, itp.),
7. Komisja zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień,
dokumentów w trakcie trwania postępowania konkursowego.
8. Każda strona oferty wraz z załącznikami dla swojej ważności musi być
opatrzona podpisem osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.
9. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, o których mowa w ust. 4 osoby
upoważnione do reprezentowania organizacji występującej o dotację celową muszą potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
 
VI .Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:
 
1. Przy rozpatrywaniu ofert:
a) dokonuje się oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez organizację,
b) ocenia się kompletność oferty i załączników,
c) ocenia się zadeklarowaną przez organizację jakość działania, kwalifikacje oraz doświadczenie osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie,
d) analizuje się rzetelność przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania i związku z realizowanym zadaniem. Pozycje kosztorysu zawyżone lub nie związane z realizacją zadania będą przez Komisję korygowane włącznie ze skreśleniem poszczególnych pozycji,
e) wkład własny beneficjenta wynosi minimum 25% ogólnej wartości projektu w postaci:
o   środków finansowych, w tym pozyskanych od sponsorów,
o   materiałów i sprzętu wniesionych do projektu
o   pracy własnej – koszt 1 roboczogodziny określa się maksymalnie na 15 zł.; koszt pracy sprzętu ustala się maksymalnie na 50 zł,
f) uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zadań zleconych organizacji w poprzednich latach, licząc od dnia złożenia oferty konkursowej, biorąc pod uwagę m.in. rzetelność i terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
g) analizuje się atrakcyjność programu w stosunku do kosztów realizowanego zadania.
2. W przypadku przyznania dotacji, szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie na wykonanie zadania publicznego.
3. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej Urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych.
5. Wójt Gminy Lasowice Wielkie zastrzega sobie prawo negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania.
6. Warunkiem przekazania środków jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie a podmiotem składającym ofertę.
7. W przypadku przyznania środków w wysokości innej niż wnioskowana Oferent jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do złożenia zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania i kosztorysu.
8. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
9. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania. 
10. Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu udzielane są w Referacie Gospodarki Komunalnej pokój nr 19 lub pod numerem telefonu 077/ 417 54 80.

Metryka

Liczba odwiedzin 885
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2009-07-28 09:43:46
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2009-07-28 09:43:46