logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja z otwarcia ofert - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

Lasowice Wielkie, 17.07.2019 r.

 

ZP.271.10.2019

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie”.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, iż w dniu 17.07.2019 r. o godz. 12:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 12:00 złożone zostały 3 oferty przez n/w Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: w roku 2019 – 585 646,80 zł, w roku 2020 – 288 713,20 zł, Razem: 874 360,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Gwarancja jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Usługi Inżyniersko-Budowlane
„IMPOST”  Tomasz Duszyński
ul. Skautów Opolskich 17/403
45-286 Opole

1.240.001,13

60 miesięcy

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

2.

Firma Remontowo-Budowlana „BATOREX” s.c.
ul. Broniewskiego 6
42-160 Krzepice

1.156.000,00

60 miesięcy

Zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

3.

Firma Budowlana MS s.c.

ul. Wronczyńska 12

46-300 Olesno

1.153.534,59

60 miesięcy

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2751
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-07-17 12:47:02
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-07-17 12:47:02