logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie część I - IV

Lasowice Wielkie, 02.09.2019 r.

ZP.271.12.2019
 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie:

Część I – Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 87a-88),

Część II – Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach (koło posesji 157b),

Część III – Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach (do cmentarza),

Część IV - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (przy tartaku).

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, iż w dniu 02.09.2019 r. o godz. 12:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 12:00 złożone zostały 3 oferty przez n/w Wykonawców. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część I zamówienia – 31 980,00 zł brutto,

Część II zamówienia – 25 980,00 zł brutto,

Część III zamówienia – 74 980,00 zł brutto,

Część IV zamówienia – 42 980,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Część zamówienia

Oferowana cena brutto

Gwarancja jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Zakład Usług Elektrycznych
Jacek Sumara

ul. Gliwicka 41D
46-200 Ligota Górna

I

26.676,93 zł

60 miesięcy

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

II

22.872,05 zł

60 miesięcy

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

III

71.825,03 zł

60 miesięcy

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

 

IV

25.317,39 zł

60 miesięcy

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

2.

Zakład Elektroinstalacyjny OLDA

Dariusz Urbański

46-275 Wędrynia 55

I

29.897,89 zł

60 miesięcy

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

II

22.927,56 zł

60 miesięcy

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

III

73.396,14 zł

60 miesięcy

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

IV

26.700,73 zł

60 miesięcy

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ENERVOLT s.c.
ul. Kornela Makuszyńskiego 2
42-110 Zawady

I

21.374,94 zł

60 miesięcy

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

II

17.735,37 zł

60 miesięcy

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

III

68.818,50 zł

60 miesięcy

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

IV

23.866,60 zł

60 miesięcy

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2740
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-09-02 12:34:25
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-09-02 12:34:25