logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłasza nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy dotacji na rozwój sportu kwalifikowanego w 2010 roku.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 248/10
Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27.01.2010r.
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłasza nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy dotacji   na rozwój sportu kwalifikowanego w 2010 roku.

I. Warunki ubiegania się o dotację na rozwój sportu kwalifikowanego.
Zgodnie z § 2 i 3 Uchwały nr XXIX/204/2009 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Lasowice Wielkie, wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego mogą otrzymać kluby sportowe lub też związki klubów sportowych dla zrzeszonych w nich klubów sportowych, które spełniają łącznie niżej wymienione warunki:
1)      siedziba klubu mieści się na terenie Gminy Lasowice Wielkie,
2)      dysponują odpowiednią bazą do współudziału we współzawodnictwie sportowym,
3)      dysponują kadrą szkoleniową posiadającą uprawnienia do prowadzenia zajęć w danej dyscyplinie sportu,
4)      uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w danej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,
5)      zapewniają udział środków własnych we współzawodnictwie sportowym, w którym uczestniczą kluby.
II. Wysokość kwoty środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2010 jako dotacja na rozwój sportu kwalifikowanego.
Na wsparcie finansowe w formie dotacji dla klubów sportowych lub związków tych klubów w budżecie Gminy Lasowice Wielkie na 2010 rok przeznacza się kwotę 80 000 zł ( osiemdziesiąt tysięcy złotych).
III. Terminy realizacji zadań objętych wsparciem finansowym.
Dofinansowanie obejmuje uczestnictwo klubów w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym, o którym mowa w § 2 Uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 10 sierpnia 2009 roku, w okresie od daty podpisania umowy zawartej na podstawie § 7 wymienionej wyżej uchwały Rady Gminy pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie, a klubem lub związkiem klubów, do dnia wskazanego w umowie, nie dłużej jednak, niż do 31 lipca 2010 roku.
IV. Ograniczenia finansowe w wykorzystaniu dotacji.
1. Ze środków udzielonej dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:
1)      koszty transferu zawodników z innego klubu sportowego,
2)      kary, mandaty i inne opłaty tego typu nałożone na klub sportowy lub zawodnika danego klubu,
3)      spłaty zobowiązań klubu z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4)      spłaty zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług, które klub zaciągnął na udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. Datą zaciągnięcia zobowiązania, które może być finansowane w części lub w całości z dotacji, jest dzień realizacji świadczenia określony w fakturze/dokumencie lub data faktury/dokumentu – nie wcześniejsze niż data podpisania umowy o udzielenie dotacji. 
2. Dotacja nie może być udzielona wnioskodawcy, który w dniu złożenia wniosku posiada wobec jednostki udzielającej dotacji zobowiązania wymagalne ( to jest takie, których termin płatności minął ).  
V. Termin składania wniosków o udzielenia dotacji na rozwój sportu kwalifikowanego.
1. Wniosek zgodny z określonym wzorem należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy i napisem “Wniosek o udzielenie dotacji na rozwój sportu kwalifikowanego w 2010 roku cz. I”, w sekretariacie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2010 roku (poniedziałek) do godz. 12.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu.
2. Formularz wniosku jest dostępny w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, pokój nr 19 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lasowice Wielkie (www.bip.lasowicewielkie.pl). Do wniosku należy dołączyć wymienione w nim dokumenty w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania klubu na zewnątrz.
3. W przypadku wystąpienia we wniosku braków formalnych odpowiednie zastosowanie mają przepisy art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity – Dziennik Ustaw z 2000 roku, nr 98, poz. 1071, ze zmianami ).
VI. Termin i tryb rozpatrywania wniosków.
1. Informacja o wnioskodawcach ubiegających się o udzielenie dotacji oraz o wielkości wnioskowanych kwot zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lasowice Wielkie (www.bip.lasowicewielkie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, w ciągu 3 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków.
2. Ocena złożonych wniosków nastąpi w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Wnioskodawców zawiadamia się o wysokości proponowanej dotacji, wraz ze wskazaniem terminu i miejsca podpisania umowy, lub o odrzuceniu wniosku. Jeśli proponowana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, wnioskodawca przed podpisaniem umowy dostarcza zweryfikowany wniosek uwzględniający wielkość proponowanej dotacji.
4. W przypadku przyznania środków w wysokości innej niż wnioskowana Oferent jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do złożenia zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania i kosztorysu.
VII. Postanowienia końcowe.
1. Umowę o udzielenie dotacji na rozwój sportu kwalifikowanego przedkłada się wnioskodawcy do podpisania w ciągu 3 dni od daty spełnienia wszystkich wymaganych warunków.
2. Informację o zawarciu umowy/ów o udzielenie dotacji na rozwój sportu kwalifikowanego i wysokości wsparcia finansowego przyznanego poszczególnym wnioskodawcom zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lasowice Wielkie (www.bip.lasowicewielkie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
3. Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu udzielane są w Referacie Gospodarki Komunalnej pokój nr 19 lub pod numerem telefonu 077/ 417 54 80.
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 972
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2010-01-27 16:08:58
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2010-01-27 16:08:58