logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI LASOWICE WIELKIE

 

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi Lasowice

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI-243/06 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 maja 2006 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od  30 stycznia 2020r. do  27 lutego  2020 r. w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej, Urząd Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, w godzinach pracy urzędu.

 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie także na stronie internetowej https://www.bip.lasowicewielkie.pl w zakładce: Obwieszczenia i ogłoszenia.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 r.
o godz. 1500
, w budynku Urzędu Gminy Lasowice Wielkie sala nr 4. 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lasowice Wielkie z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 marca 2020 r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:

  • o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie,
  • o prognozie oddziaływania na środowisko,
  • o opracowaniu ekofizjograficznym,
  • o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

 

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Wójta Gminy Lasowice Wielkie na zasadach określonych w art. 18  ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 marca 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1690
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-01-21 10:59:29
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-01-29 13:15:41

Historia zmian