logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie, dnia 01.06.2020 r.

ZP.271.1.2020

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie”.

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie” na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, termin płatności – 40%) wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Wywóz Nieczystości

oraz Przewóz Ładunków

Wiesław Strach

ul. Bór 169

42-202 Częstochowa

 

łączna liczba uzyskanych punktów 100.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – waga 60% /pkt./

Termin płatności – waga 40%    /pkt./

Łączna liczba  punktów

1.

Wywóz Nieczystości

oraz Przewóz Ładunków

Wiesław Strach

ul. Bór 169

42-202 Częstochowa

60

40

100

2.

FBSerwis S.A.

ul. Siedmiogrodzka 9

01-204 Warszawa

43,77

40

83,77

3.

Remondis Opole Sp. z.o.o.

Al. Przyjaźni 9

45-573 Opole

48,47

40

88,47

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2253
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-06-01 12:13:58
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-06-01 12:13:58