logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Budowa pompowni sieciowej i części sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie wsi Lasowice Małe”

Lasowice Wielkie, 12.10.2020 r.

GK.6733.10.2020.ZJ

 

 O B W I E S Z C Z E N I E
 

        Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293)

 

zawiadamiam

    że w dniu 08 października 2020 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Lasowice Wielkie, w imieniu której występuje „NEUSTEIN” s.c. Krystyna i Andrzej Neustein, Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji, ul. Pomarańczowa 22, 45-417 Opole postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie pompowni sieciowej i części sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie wsi Lasowice Małe” w miejscowości Lasowice Małe na dz. nr 153/4 ark. mapy 4. 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.

                                                                                                        

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Lasowice Małe
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4.   A/a.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1088
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-10-12 10:45:53
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-10-12 10:45:53