logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 30 czerwca 2021 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 14.06.2021 r.

 1. 0004.12.2021

 

Z A W I A D O M I E N I E

                Zwołuję na dzień  30 czerwca 2021 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołów z posiedzeń Komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie 
 • Budżetu i Finansów z dnia 18.06.2021 r.
 • Rewizyjnej z dnia 23.06.2021 r.
 • Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 22.06.2021 r.
 1. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Lasowice Wielkie za rok 2020.
 2. Debata nad raportem o stanie Gminy Lasowice Wielkie za rok 2020.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 5. Przedstawienie – odczytanie uchwały nr 133/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2020.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18.05.2021 r. dotyczącego rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok i sprawozdania finansowego gminy za rok 2020.
 • Uchwała nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18.05.2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie za 2020 r.
 • Wniosek Nr 29/21 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie z 18.05.2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Gminy Lasowice Wielkie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie z wykonania budżetu gminy za rok 2020.
 1. Przedstawienie – odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Lasowice Wielkie za rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lasowice Wielkie na 2021 rok jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Lasowice Wielkie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 126,10 m2 położonego w Lasowicach Wielkich nr 99A na okres 5 lat dotychczasowemu najemcy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie na lata 2012-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 12. Pytania, wnioski, interpelacje.
 13. Dyskusja.
 14. Odpowiedzi.
 15. Zamknięcie sesji.

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                 Rajmund Kinder                                                                                                                                                                                    

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1767
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2021-06-16 08:31:24
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2021-06-16 08:31:24